Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2313

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
§  2.  Do zakresu działania ministra należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Stałego Komitetu Rady Ministrów zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) koordynowanie opracowywania i realizacji planu pracy Rządu, na który składają się w szczególności programy prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczące projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń Rady Ministrów, opracowane w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz programu prac Rady Ministrów dotyczącego innych dokumentów rządowych;
3) kontrola terminowej realizacji zadań wynikających z planu i programów, o których mowa w pkt 2, i okresowe przedstawianie Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów informacji w tym zakresie;
4) kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 pkt 1a-1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
5) koordynowanie i monitorowanie wykonywania zadań, powoływanych w odrębnym trybie, organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów;
6) monitorowanie i koordynowanie wykonywania zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
§  3.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:
1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;
2) zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, powoływanych w odrębnym trybie, bez względu na ich skład i zakres działania;
3) zwoływać posiedzenia z udziałem właściwych organów administracji rządowej i im przewodniczyć;
4) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.
§  4.  Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  5.  W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:
1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;
2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.