Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.
§  3. 
1.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:
1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;
2) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, z zastrzeżeniem właściwości wynikającej z odrębnych przepisów, zawiadamiając o tym właściwe organy.
2.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, współdziała w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
3.  Organy administracji rządowej informują ministra o sprawach z zakresu udzielania pomocy humanitarnej, realizowanej w zakresie ich właściwości.