Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.
§  2.  Do zakresu działania ministra należy w szczególności:
1) analiza potrzeb i przygotowywanie propozycji kierunków działań w zakresie pomocy humanitarnej;
2) promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki pomocy humanitarnej;
3) wspieranie działań związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z kościołami i związkami wyznaniowymi, w zakresie pomocy humanitarnej;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
§  3. 
1.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:
1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;
2) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, z zastrzeżeniem właściwości wynikającej z odrębnych przepisów, zawiadamiając o tym właściwe organy.
2.  Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, współdziała w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
3.  Organy administracji rządowej informują ministra o sprawach z zakresu udzielania pomocy humanitarnej, realizowanej w zakresie ich właściwości.
§  4.  Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  5.  W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:
1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;
2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy (Dz. U. poz. 2319).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 19 grudnia 2017 r.