§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Cyfryzacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1716

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2020 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Cyfryzacji, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja.
3. 
Minister jest dysponentem części 27 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
5. 
Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.