Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.38.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1960 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz form nadzoru w zakresie kultury fizycznej i turystyki nad instytucjami i organizacjami.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki (Dz. U. Nr 10, poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Do zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, zwanego dalej "Komitetem", w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki należą sprawy:
1) ustalania kierunków i programów rozwoju kultury fizycznej i turystyki oraz opracowywania w tym zakresie - z uwzględnieniem zadań wynikających z narodowych planów gospodarczych - perspektywicznych, wieloletnich i rocznych planów, jak również koordynowania i kontrolowania realizacji zadań objętych tymi planami;
2) inwestycji w zakresie kultury fizycznej i turystyki, a w szczególności:
a) koordynowania zamierzeń oraz planów inwestycyjnych organów państwowych, instytucji i organizacji,
b) ustalania wytycznych w sprawie projektowania, typizacji i normatywów oraz zasad realizacji urządzeń kultury fizycznej i turystyki,
c) kontroli działalności inwestycyjnej instytucji i organizacji,
d) popierania społecznej inicjatywy w dziedzinie inwestycji;
3) koordynowania rozdziału środków finansowych z budżetu Państwa przeznaczonych na cele kultury fizycznej i turystyki, jak również środków finansowych organizacji społecznych kultury fizycznej i turystyki;
4) wytyczania kierunków, koordynacji, kontroli oraz nadzoru nad działalnością organizacji społecznych, kultury fizycznej i turystyki, jak również innych organizacji społecznych w zakresie spraw kultury fizycznej i turystyki oraz związanej z tym działalności finansowej;
5) ustalania wytycznych w sprawie form organizacyjnych społecznego ruchu kultury fizycznej i turystyki;
6) badania i opiniowania celowości oraz rozmiarów działalności gospodarczej organizacji społecznych kultury fizycznej i turystyki;
7) 1 ustalania zasad wynagradzania pracowników w instytucjach i organizacjach kultury fizycznej i turystyki;
8) popierania i koordynowania działalności naukowo-badawczej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w szczególności ustalania wytycznych do programów badań w tym zakresie;
9) współudziału w ustalaniu potrzeb i kierunków produkcji sprzętu sportowego i turystycznego oraz zaopatrzenia w tym zakresie;
10) szkolenia kadr kultury fizycznej i turystyki oraz ustalania programów szkolenia i przysposobienia pracowników instytucji i organizacji działających w zakresie organizowania i obsługi turystyki, jak również koordynacji tego szkolenia;
11) popierania rozwoju kultury fizycznej i turystyki we wszystkich ich formach oraz podnoszenia poziomu obsługi ruchu turystycznego;
12) 2 ustalania maksymalnych cen usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki, jak również zasad świadczenia tych usług,
13) 3 merytorycznej kontroli działalności wydziałów kultury fizycznej i turystyki w urzędach terenowych organów administracji państwowej
14) 4 nadzoru nad podporządkowanymi Komitetowi szkołami wychowania fizycznego i turystyki, Zjednoczeniem Przemysłu Sprzętu Sportowego i innymi instytucjami, w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami;
15) 5 wydawania przepisów i decyzji w sprawach nie wymienionych wyżej, a należących do właściwości Komitetu.
2. Do zakresu działania Komitetu w dziedzinie kultury fizycznej należą sprawy:
1) urządzeń kultury fizycznej, a w szczególności ich rozbudowy, prawidłowego rozmieszczenia oraz zasad eksploatacji i wykorzystania;
2) współpracy i wymiany międzynarodowej, a w szczególności:
a) reprezentowania kultury fizycznej za granicą,
b) opracowywania centralnych planów dewizowych,
c) koordynowania i kontrolowania w tym zakresie działalności instytucji i organizacji;
3) propagandy i informacji oraz koordynowania w tym zakresie działalności instytucji i organizacji.
3. Do zakresu działania Komitetu w dziedzinie turystyki należą sprawy:
1) ustalania zasad zagospodarowania turystycznego kraju, a w szczególności:
a) zagospodarowania rejonów i miejscowości turystyczno-wypoczynkowych oraz szlaków turystycznych,
b) rozwoju i rozmieszczenia urządzeń zapewniających prawidłową obsługę turystyki,
c) prawidłowego wykorzystania tych urządzeń;
2) 6 koordynowania działalności w zakresie organizowania i obsługi turystyki, wykonywanej przez organy państwowe, instytucje i organizacje oraz osoby fizyczne;
3) 7 (skreślony);
4) informacji, propagandy i wydawnictw turystycznych oraz koordynowania w tym zakresie działalności organów państwowych instytucji i organizacji;
5) zarządzania Centralnym Funduszem Turystyki i Wypoczynku oraz opiniowania projektów statutów terenowych funduszów turystyki i wypoczynku;
6) 8 określania rodzajów, kategorii oraz zasad eksploatacji zakładów hotelarskich i innych obiektów turystyczno-wypoczynkowych.
4. 9 Zadania Komitetu w zakresie turystyki obejmują działalność zakładów hotelarskich i obiektów turystyczno-wypoczynkowych z wyjątkiem jednostek podległych nadzorowi Centrali Turystycznej »ORBIS« oraz wszystkie formy ruchu turystycznego i wypoczynkowego.
5. W sprawach wymienionych w ust. 1, 2 i 3 Komitet działa w porozumieniu z zainteresowanymi naczelnymi organami administracji państwowej w granicach ich właściwości.
6. 10 Komitet może zlecić podporządkowanym mu instytucjom bezpośrednie wykonywanie nadzoru, kontroli i koordynacji działalności gospodarczej instytucji i organizacji w zakresie kultury fizycznej i turystyki, z wyjątkiem instytucji i organizacji podległych naczelnym, centralnym oraz terenowym organom administracji państwowej.
§  2. Komitet współdziała w zakresie swoich zadań z masowymi organizacjami społecznymi, a w szczególności ze związkami zawodowymi, organizacjami młodzieżowymi i spółdzielczymi.
§  3. 11
1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz inne centralne instytucje i organizacje są obowiązane uzgadniać z Komitetem sprawy dotyczące działalności związanej z kulturą fizyczną i turystyką, objęte zakresem działania Komitetu.
2. Przedmiotem koordynacji Komitetu są w szczególności opracowywane przez organy, instytucje i organizacje, o których mowa w ust. 1:
1) plany działalności programowej i finansowej w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
2) zamierzenia w zakresie wykorzystania bazy sportowej i turystycznej,
3) wytyczne do planów produkcji i zaopatrzenia w sprzęt sportowy i turystyczny,
4) plany inwestycyjne oraz rozwoju usług na rzecz kultury fizycznej i turystyki, z wyjątkiem usług handlowych i gastronomicznych,
5) plany międzynarodowej wymiany w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki,
6) plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie kultury fizycznej i turystyki, obejmujące regiony i miejscowości turystyczno-wypoczynkowe, oraz plany inwestycyjne w tym zakresie.
3. Uprawnienia koordynacyjne Komitetu odnoszą się do działalności objętej koordynacją, niezależnie od podległości organizacyjnej.
4. Zadania wynikające z koordynacji wykonują w terenie właściwe terenowe organy administracji państwowej.
§  4.
1. Sprawy należące do zakresu działania Komitetu rozpatrywane są na posiedzeniach Komitetu, jego Prezydium lub podkomitetów w trybie określonym w statucie.
2. Wytyczne, opinia i wnioski Komitetu ujmowane są w uchwałach.
3. Zarządzenia, instrukcje, wytyczne oraz decyzje administracyjne w sprawach należących do właściwości Komitetu wydaje Przewodniczący Komitetu.
§  5.
1. Nadzór nad instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej i turystyki jest wykonywany w szczególności przez:
1) wypowiadanie się co do celowości powstawania i istnienia poszczególnych instytucji i organizacji,
2) badanie zgodności działania instytucji i organizacji z kierunkami oraz planami rozwoju kultury fizycznej i turystyki,
3) kontrolę przestrzegania przez organizacje obowiązujących przepisów.
2. Jeżeli działalność organizacji społecznych kultury fizycznej i turystyki wykracza w zakresie spraw kultury fizycznej i turystyki lub wynikającej z nich działalności finansowej przeciwko obowiązującym przepisom, ustalonym sposobom oraz zakresowi ich działania lub kierunkom rozwoju kultury fizycznej i turystyki - Komitet ma prawo stosownie do okoliczności:
1) zwrócić uwagę na dostrzeżone uchybienia i żądać ich usunięcia w określonym terminie,
2) odmówić pomocy finansowej, organizacyjnej lub innego poparcia,
3) żądać cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub decyzji pod rygorem ich zawieszenia bądź wprost zawiesić te uchwały lub decyzje,
4) zdyskwalifikować działacza w zakresie pełnienia funkcji społecznych w organizacjach,
5) żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania.
3. 12 Niezależnie od środków nadzoru wymienionych w ust. 2 Komitet może występować do terenowych organów administracji państwowej o zastosowanie odpowiednich środków nadzoru określonych w obowiązujących przepisach o stowarzyszeniach.
4. Przepisy ust. 2 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do instytucji oraz innych organizacji zajmujących się sprawami kultury fizycznej i turystyki. W stosunku do instytucji podległych naczelnym organom administracji państwowej Komitet może występować do tych organów z wiążącymi wnioskami o zastosowanie odpowiednich środków nadzoru.
5. W zakresie statutowej działalności w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki prowadzonej przez związki zawodowe Komitet przekazuje właściwym ich organom swoje uwagi i wnioski w sprawie stwierdzonych uchybień i środków zmierzających do ich usunięcia.
6. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają uprawnień innych organów w zakresie nadzoru nad instytucjami i organizacjami.
§  6. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz zainteresowanym ministrom.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 14 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 15 według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 1 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
6 § 1 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 2 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
7 § 1 ust. 3 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1977 r. (Dz.U.77.30.131) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 1977 r.
8 § 1 ust. 3 pkt 6 dodany przez § 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
9 § 1 ust. 4:

- zmieniony przez § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 września 1977 r. (Dz.U.77.30.131) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 1977 r.

10 § 1 ust. 6 dodany przez § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
11 § 3 zmieniony przez § 2 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.
12 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 2 pkt 6 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1973 r. (Dz.U.73.51.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1974 r.