Szczegółowy zakres działania Centralnego Urzędu Geologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.18.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 kwietnia 1974 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303) oraz art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) zarządza się, co następuje:
1.
Do zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii należą sprawy:
1)
poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych wraz z ich udostępnianiem oraz geologicznych badań przydatności gruntów na potrzeby budownictwa,
2)
koordynacji działalności prowadzonej w kraju dla zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej w zakresie badań budowy geologicznej, poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin łącznie z kopalinami towarzyszącymi i zasobów wód podziemnych oraz geologicznych badań przydatności gruntów na potrzeby budownictwa,
3)
ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) kierunków prac geologicznych,
4)
sporządzania perspektywicznych i okresowych zbiorczych planów prac geologicznych,
5)
kontroli wykonania planów i sprawozdawczości w zakresie prac geologicznych,
6)
zatwierdzania projektów badań geologicznych oraz zatwierdzania lub opiniowania dokumentacji geologicznych w zakresie ustalonym szczególnymi przepisami,
7)
oceny wykorzystania krajowej bazy surowców mineralnych i określania celów, do jakich kopalina ma być wykorzystana, oraz oceny gospodarki złożami kopalin i wykorzystania zasobów kopalin,
8)
oceny rozpoznania geologicznego dla działalności inwestycyjnej w kraju,
9)
opiniowania kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin oraz ustalanych przemysłowych zasobów złóż kopalin,
10)
ustalania w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrem Górnictwa i Energetyki wytycznych dotyczących określania kryteriów bilansowości zasobów geologicznych i zasobów przemysłowych,
11)
ewidencjonowania i sporządzania bilansów geologicznych i przemysłowych zasobów złóż kopalin,
12)
kontroli wykonywania prac geologicznych,
13)
kontroli gospodarki złożami kopalin, których wydobywanie nie podlega przepisom prawa górniczego,
14)
ochrony złóż kopalin, w tym również złóż nie zagospodarowanych,
15)
opiniowania lokalizacji ogólnych i miejsc realizacji projektowanych inwestycji budowlanych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
16)
wykorzystania zasobów wód podziemnych i wpływu eksploatacji tych wód na środowisko przyrodnicze oraz ewidencjonowania zasobów wód podziemnych ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji,
17)
ustalania w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wytycznych dotyczących ochrony środowiska przy eksploatacji złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu, oraz ochrony wód podziemnych,
18)
koordynowania działalności resortowych służb geologicznych, ich organizacji i zakresu działania,
19)
ustalania zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie prac geologicznych przez niepaństwowe jednostki gospodarki uspołecznionej oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej,
20)
gromadzenia materiałów geologicznych, udostępniania i rozpowszechniania wyników prac geologicznych,
21)
ustalania zasad i sposobu postępowania z dokumentami geologicznymi oraz kontroli w tym zakresie,
22)
ustalania wytycznych dotyczących zapobiegania szkodom powodowanym pracami geologicznymi i usuwania tych szkód,
23)
opracowywania wniosków w zakresie ilości, kształcenia, rozmieszczenia i kwalifikacji geologów, geofizyków i wiertników,
24)
uprawnień osób do prowadzenia prac geologicznych,
25)
inicjowania i organizowania współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą oraz aktywizacji eksportu usług geologicznych,
26)
ustalania cen i norm kosztorysowych prac geologicznych oraz wydawania cenników,
27)
organizowania prac naukowo-badawczych z zakresu geologii, geofizyki i wiertnictwa,
28)
inicjowania i prowadzenia badań budowy geologicznej kraju i określania perspektyw poszukiwań złóż kopalin,
29)
prac wydawniczych związanych z działalnością geologiczną,
30)
postępu techniczno-ekonomicznego w pracach geologicznych,
31)
nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi,
32)
inne przewidziane odrębnymi przepisami.
2.
Zadania Centralnego Urzędu Geologii w zakresie działalności geologicznej i gospodarki zasobami złóż kopalin prowadzonej przez terenowe organy administracji państwowej określają odrębne przepisy.
3.
Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza określonych odrębnymi przepisami uprawnień Ministra Górnictwa i Energetyki w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1970 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Geologii i organów do spraw geologii prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 139).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.