§ 3. - Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposób i terminy przekazywania... - Dz.U.2020.1253 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposób i terminy przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1253

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2020 r. do: 5 lipca 2022 r.
§  3. 
1. 
W przypadku świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego, z wyłączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest badanie albo szczepienie.
2. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c, oraz dodatkowo:
1)
dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest porada;
2)
dane, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczące przyczyny głównej, o której informacje usługodawca przekazuje do SIM zgodnie z pkt 1;
3)
informację o masie ciała i wzroście usługobiorcy - co najmniej raz w danym roku kalendarzowym;
4)
informację dotyczącą używania przez usługobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - co najmniej raz w danym roku kalendarzowym.
3. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c, oraz dodatkowo:
1)
dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest porada;
2)
dane, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczące przyczyny głównej, o której informacje usługodawca przekazuje do SIM zgodnie z pkt 1;
3)
adres miejsca zamieszkania, a jeżeli usługobiorca, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają się: nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu, jeżeli są znane usługodawcy i usługodawca nie przekazywał ich wcześniej do SIM albo uległy one zmianie;
4)
informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej:
a)
kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określony zgodnie z tabelą mil załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
b)
dane identyfikujące dokument, w przypadku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:
dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dane określone w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - datę złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez usługodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia zdrowotnego - także wskazaną w oświadczeniu datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,
c)
w przypadku gdy uprawnienie wynika z przepisów o koordynacji, także:
dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji określone w tabeli mil załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, dodatkowo w przypadku certyfikatu zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego numer zastępowanej karty, jeżeli jest podany,
dane charakteryzujące instytucję właściwą usługobiorcy uprawnionego do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO 3166-1 oraz akronim nazwy instytucji,
kod zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących usługobiorcy na podstawie przepisów o koordynacji ustalony między płatnikiem a usługodawcą,
okres przysługiwania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone mimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - informację o wystąpieniu tego przypadku.