Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposób i terminy przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.738 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "zdarzeniem medycznym", przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "SIM";
2)
terminy przekazywania do SIM danych, o których mowa w pkt 1;
3)
sposób przekazywania do SIM danych, o których mowa w pkt 1.
1. 
Usługodawca przekazuje do SIM:
1)
dane usługodawcy, które obejmują:
a)
numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą stanowiący część I kodu resortowego z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm. 2  ), oraz 14-cyfrowy numer REGON zakładu leczniczego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego - w przypadku podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b)
numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części prowadzonej przez okręgową radę lekarską, okręgową radę pielęgniarek i położnych albo Krajową Radę Fizjoterapeutów wraz z kodem właściwego organu prowadzącego rejestr - w przypadku praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
c)
9-cyfrowy numer REGON oraz 10-cyfrowy nr NIP - w przypadku świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658);
2)
dane usługobiorcy, które obejmują:
a)
identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b)
identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przedstawiciela ustawowego usługobiorcy - w przypadku noworodka, który nie posiada takiego identyfikatora,
c)
identyfikator nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NN, gdzie XXXXX - oznacza kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - oznacza rok, a NN - stanowi niezmienną część tego identyfikatora - w przypadku usługobiorcy, który nie posiada identyfikatora usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
d)
identyfikator nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW, gdzie XXXXX - oznacza kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - oznacza rok, a NW - stanowi niezmienną część tego identyfikatora - w przypadku dziecka do 6. miesiąca życia, które nie posiada identyfikatora usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, i nie jest możliwe ustalenie takiego identyfikatora jego przedstawiciela ustawowego,
e)
imię (imiona) i nazwisko,
f)
datę urodzenia i płeć, jeżeli usługobiorcy nie nadano numeru PESEL lub świadczenie zdrowotne jest udzielane na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanych dalej "przepisami o koordynacji",
g)
numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku gdy usługobiorca jest osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażenia zgody - numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego usługobiorcy albo jego opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 605), jeżeli są one znane usługodawcy i usługodawca nie przekazywał ich wcześniej do SIM albo dane te uległy zmianie;
3)
dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, które obejmują:
a)
kod świadczenia, który stanowi kod jednostki statystycznej określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, 749, 1497 i 2262), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji",
b)
datę i godzinę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego,
c)
datę i godzinę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,
d)
datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia przebywania usługobiorcy na przepustce w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest pobyt w oddziale szpitalnym lub pobyt,
e)
kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, a jeżeli:
świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym - przyczyną główną jest rozpoznanie przy wypisie, wpisane do wykazu chorych oddziału, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej "kartą onkologiczną", lub na podstawie karty onkologicznej - przyczyną główną jest podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego wpisane do karty onkologicznej po udzieleniu tego świadczenia,
przyczyną główną jest rozpoznanie choroby rzadkiej, znajdującej się w klasyfikacji ORPHANET - usługodawca dodatkowo przekazuje do SIM właściwy numer tej klasyfikacji,
świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie zlecenia transportu sanitarnego lub lotniczego - usługodawca przekazuje kod przyczyny głównej wskazany w tym zleceniu,
usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej - dodatkowo przekazuje się jeden lub więcej kodów głównego ograniczenia z prefiksem "d", z pominięciem kwalifikatora "wykonanie" oraz "zdolność", określonych w części 1 składnika "Aktywność i uczestniczenie" Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia; w przypadku braku stwierdzenia ograniczenia na poziomie aktywności i uczestniczenia przekazuje się kod "0" (zero) - "brak ograniczenia aktywności i uczestnictwa", przy czym w przypadku świadczenia zdrowotnego realizowanego w warunkach:
––
stacjonarnych - przekazuje się ten kod albo te kody przy przyjęciu do i przy wypisie ze szpitala lub zakładu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne,
––
ambulatoryjnych - przekazuje się ten kod albo te kody przy wizycie, a w przypadku cyklu leczenia - również przy jego zakończeniu,
usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne psychologiczne lub psychoterapeutyczne z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, finansowane ze środków publicznych - usługodawca przekazuje dodatkowo kod diagnozy psychologicznej według słownika opracowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
f)
kody przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pierwsze trzy kody przekazane przez usługodawcę do SIM udostępnia się Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej,
g)
kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według polskiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń, a jeżeli kod dotyczy procedury:
dokonania przeszczepu lub innej procedury określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia - dodatkowo przekazuje się datę i godzinę wykonania tej procedury,
wykonanej w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705 i 2770) - dodatkowo przekazuje się datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym wykonania tej procedury, z wyłączeniem świadczeń udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego,
h)
numer identyfikujący skierowanie, o którym mowa w art. 59aa ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie którego nastąpiło dane zdarzenie medyczne,
i)
numer identyfikujący zlecenie nadany przez usługodawcę, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej z innym usługodawcą, zwanym dalej "podwykonawcą
j)
informacje o wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
k)
informacje o alergiach usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
l)
informacje o potwierdzonym wyniku grupy krwi usługobiorcy, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 i 650), o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,
m)
informacje o ciąży usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej;
4)
dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego, które obejmują:
a)
identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b)
niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,
c)
niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne,
d)
adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, na który składają się nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu - w przypadku świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
5)
dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie, a w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym - dane pracownika medycznego kierującego wykonaniem tej operacji albo zabiegu (operatora), które obejmują:
a)
identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b)
serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm. 3 ) - w przypadku pracownika medycznego, który nie posiada identyfikatora pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
c)
imię (imiona) i nazwisko,
d)
kod przynależności do danej grupy zawodowej określony zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;
6)
dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej zgodnie ze standardem HL7 oraz - w odniesieniu do dokumentacji obrazowej - w formacie DICOM, wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, które obejmują:
a)
identyfikator nadawany przez system usługodawcy,
b)
rodzaj,
c)
datę i godzinę wytworzenia,
d)
tryb udostępniania,
e)
adres repozytorium, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna;
7)
inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego, które obejmują:
a)
identyfikator zdarzenia medycznego nadawany przez system usługodawcy,
b)
dane dotyczące płatnika:
informację o rodzaju płatnika w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
c)
osobisty numer identyfikacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu niezbędnych informacji - w przypadku usługobiorcy uprawnionego do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,
d)
informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
e)
(uchylona),
f)
identyfikator umowy zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia a usługodawcą, zwanej dalej "umową", oraz jej rodzaj według słownika rodzajów świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli dotyczy,
g)
(uchylona),
h)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty onkologicznej lub na podstawie karty onkologicznej,
i)
informację o masie ciała i wzroście usługobiorcy,
j)
informację dotyczącą używania przez usługobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.
2. 
W przypadku raportowania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e-g, usługodawca przekazuje do SIM również dane o:
1)
dacie dokonania każdego rozpoznania przyczyny głównej lub przyczyny współistniejącej lub wykonania każdej istotnej procedury medycznej;
2)
miejscu dokonania każdego rozpoznania przyczyny głównej lub przyczyny współistniejącej lub wykonania każdej istotnej procedury medycznej - zgodnie z zakresem określonym w ust. 1 pkt 4;
3)
pracowniku medycznym, który dokonał rozpoznania danej przyczyny głównej lub danej przyczyny współistniejącej lub wykonał daną istotną procedurę medyczną - zgodnie z zakresem określonym w ust. 1 pkt 5.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. i oraz j, usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.
4. 
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest pobyt w oddziale szpitalnym, wszystkie pobyty usługobiorcy, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, pomiędzy wpisem do wykazu głównego przyjęć i wypisów a wypisem z niego, stanowią jedną hospitalizację. W tym przypadku dane charakteryzujące poszczególne pobyty w oddziale usługodawca grupuje i przyporządkowuje do komórki organizacyjnej, w której udzielono usługobiorcy świadczenia zdrowotnego, lub jednostki organizacyjnej, w której udzielono usługobiorcy świadczenia zdrowotnego, jeżeli w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wyodrębniono komórek organizacyjnych, oraz usługodawca przekazuje dodatkowo do SIM:
1)
datę i godzinę przyjęcia usługobiorcy na oddział szpitalny;
2)
kod trybu przyjęcia usługobiorcy do szpitala w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;
3)
datę i godzinę wypisu usługobiorcy z oddziału szpitalnego;
4)
kod trybu wypisu usługobiorcy ze szpitala w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;
5)
kod przyczyny głównej hospitalizacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta zgodny z chorobą zasadniczą wpisaną do historii choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu jej przetwarzania;
6)
kody przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pierwszych pięć kodów przekazanych przez usługodawcę do SIM udostępnia się Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.
5. 
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest wyjazd ratowniczy albo akcja ratownicza, usługodawca przekazuje do SIM dane określone w ust. 1, przy czym:
1)
w zakresie danych usługobiorcy - dane określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-d, a jeżeli identyfikatorem usługobiorcy nie jest numer PESEL - także dane usługobiorcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e oraz f, w przypadku gdy ustalenie tych danych było możliwe;
2)
w zakresie danych pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie - dane określone w ust. 1 pkt 5 dotyczące wszystkich osób wchodzących w skład zespołu ratownictwa medycznego uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych oraz dodatkowo oznaczenie kierownika zespołu ratownictwa medycznego;
3)
usługodawca nie przekazuje danych miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego określonych w ust. 1 pkt 4.
6. 
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest transport sanitarny albo transport lotniczy, usługodawca przekazuje do SIM dane określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a-f. pkt 3 lit. a-c, e oraz g, pkt 5-7, przy czym w zakresie danych pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie, o których mowa w ust. 1 pkt 5, usługodawca przekazuje do SIM informacje o wszystkich pracownikach medycznych biorących udział w transporcie usługobiorcy; dane te usługodawca przekazuje do SIM tylko, jeżeli transportowanie pacjenta jest połączone z udzielaniem świadczenia zdrowotnego w trakcie przewozu.
W przypadku gdy usługodawca zlecił udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej podwykonawcy, podwykonawca przekazuje do SIM dane dotyczące udzielonego przez niego świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanej istotnej procedury medycznej, o których mowa w § 2 i § 3-5, a także dane dotyczące usługodawcy, który zlecił ich wykonanie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz identyfikator umowy, w ramach której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej lub zrealizowano istotną procedurę medyczną, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. f, jeżeli dotyczy.
1. 
W przypadku świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego.
2. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:
1)
dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest porada;
2)
dane, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczące przyczyny głównej, o której informacje usługodawca przekazuje do SIM zgodnie z pkt 1;
3)
informację o masie ciała i wzroście usługobiorcy - co najmniej raz w danym roku kalendarzowym;
4)
informację dotyczącą używania przez usługobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - co najmniej raz w danym roku kalendarzowym.
3. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:
1)
dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest porada;
2)
dane, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczące przyczyny głównej, o której informacje usługodawca przekazuje do SIM zgodnie z pkt 1;
3)
(uchylony);
4)
informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.
1. 
W przypadku świadczeń zdrowotnych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego.
2. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz w przypadku porady - dodatkowo informację dotyczącą zakresu porady, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - dla porad pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej albo w tabeli nr 20 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - dla porad położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
3. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:
1)
(uchylony);
2)
informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.
4. 
W przypadku świadczeń zdrowotnych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania usługodawca przekazuje do SIM dane o udzielonych świadczeniach zdrowotnych określone w § 2 ust. 1, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest szczepienie, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne usługodawca przekazuje wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g.
1. 
W przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3 lub § 4, usługodawca przekazuje dodatkowo do SIM:
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
kod świadczenia określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli został nadany;
5)
informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;
6)
informacje niezbędne do monitorowania celowości udzielanych świadczeń, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;
7)
informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8)
kody przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;
9)
(uchylony).
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8, usługodawca udzielający świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3 lub § 4, przekazuje do SIM fakultatywnie.
1. 
Usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2-5, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.
2. 
W przypadku gdy rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym samym dniu, usługodawca przekazuje do SIM niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia zdarzenia medycznego, dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4. Pozostałe dane określone w § 2-5 usługodawca przekazuje do SIM w trakcie trwania zdarzenia medycznego lub niezwłocznie po jego zakończeniu, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.
3. 
Jeżeli po przekazaniu danych zdarzenia medycznego do SIM usługodawca uzyska informacje o dodatkowych danych zdarzenia medycznego, niezwłocznie przekazuje te dane do SIM.
1. 
Usługodawcy przekazują dane do SIM w postaci elektronicznej. Usługodawca może dokonywać zmian danych przekazanych do SIM.
2. 
Dane są przekazywane do SIM w formacie komunikatów elektronicznych zgodnie z wzorami dokumentów stanowiącymi opis komunikatów elektronicznych stosowanych do przekazywania danych określonymi przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia i zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. 
Przekazywanie komunikatów elektronicznych, o których mowa w ust. 2, obejmuje mogące się powtarzać fazy:
1)
przygotowania komunikatu elektronicznego przez usługodawcę;
2)
przekazania komunikatu elektronicznego do SIM przez usługodawcę;
3)
weryfikacji komunikatu elektronicznego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
4)
przygotowania przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia zwrotnego komunikatu elektronicznego zawierającego potwierdzenie prawidłowości komunikatu elektronicznego albo wykaz stwierdzonych w nim błędów i braków lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i jeżeli stwierdzone błędy i braki dotyczą danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
przekazania przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia usługodawcy zwrotnego komunikatu elektronicznego lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i jeżeli stwierdzone błędy i braki, o których mowa w pkt 4, dotyczą danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;
6)
przekazania przez usługodawcę niezwłocznie poprawionego komunikatu elektronicznego jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
4. 
Opis sposobu weryfikacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jest jawny i zamieszczany na stronie internetowej jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, a także na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4 .
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974, 1079, 2280, 2705 i 2770.
3 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 18.
4 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 lipca 2020 r.