Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposób i terminy przekazywania tych... - Dz.U.2020.1253 - OpenLEX

Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposób i terminy przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1253

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "zdarzeniem medycznym", przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "SIM";
2)
terminy przekazywania do SIM danych, o których mowa w pkt 1;
3)
sposób przekazywania do SIM danych, o których mowa w pkt 1.
1. 
Usługodawca przekazuje do SIM:
1)
dane usługodawcy, które obejmują:
a)
numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą stanowiący część I kodu resortowego z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567), oraz 14-cyfrowy numer REGON zakładu leczniczego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego - w przypadku podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b)
numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części prowadzonej przez okręgową radę lekarską, okręgową radę pielęgniarek i położnych albo Krajową Radę Fizjoterapeutów wraz z kodem właściwego organu prowadzącego rejestr - w przypadku praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2)
dane usługobiorcy, które obejmują:
a)
identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b)
identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przedstawiciela ustawowego usługobiorcy - w przypadku noworodka, który nie posiada takiego identyfikatora,
c)
identyfikator nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NN, gdzie XXXXX - oznacza kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - oznacza rok, a NN - stanowi niezmienną część tego identyfikatora - w przypadku usługobiorcy, który nie posiada identyfikatora usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
d)
identyfikator nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW, gdzie XXXXX - oznacza kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - oznacza rok, a NW - stanowi niezmienną część tego identyfikatora - w przypadku dziecka do 6. miesiąca życia, które nie posiada identyfikatora usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, i nie jest możliwe ustalenie takiego identyfikatora jego przedstawiciela ustawowego,
e)
imię (imiona) i nazwisko,
f)
datę urodzenia i płeć, jeżeli usługobiorcy nie nadano numeru PESEL lub świadczenie zdrowotne jest udzielane na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanych dalej "przepisami o koordynacji",
g)
numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku gdy usługobiorca jest osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażenia zgody - numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego usługobiorcy albo jego opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), jeżeli są one znane usługodawcy i usługodawca nie przekazywał ich wcześniej do SIM albo dane te uległy zmianie;
3)
dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, które obejmują:
a)
kod świadczenia, który stanowi kod jednostki statystycznej określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1207 i 2532), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji",
b)
datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego,
c)
datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,
d)
datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia przebywania usługobiorcy na przepustce w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest pobyt w oddziale szpitalnym lub pobyt,
e)
kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, a jeżeli:
świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym - przyczyną główną jest rozpoznanie przy wypisie, wpisane do wykazu chorych oddziału, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej "kartą onkologiczną", lub na podstawie karty onkologicznej - przyczyną główną jest podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego wpisane do karty onkologicznej po udzieleniu tego świadczenia,
przyczyną główną jest rozpoznanie choroby rzadkiej, znajdującej się w klasyfikacji ORPHANET - usługodawca dodatkowo przekazuje do SIM właściwy numer tej klasyfikacji,
świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie zlecenia transportu sanitarnego lub lotniczego - usługodawca przekazuje kod przyczyny głównej wskazany w tym zleceniu,
f)
kody przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pierwsze trzy kody przekazane przez usługodawcę do SIM udostępnia się Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej,
g)
kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według polskiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń, a jeżeli kod dotyczy procedury:
dokonania przeszczepu lub innej procedury określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia - dodatkowo przekazuje się datę wykonania tej procedury,
wykonanej w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567) lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) - dodatkowo przekazuje się datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym wykonania tej procedury, z wyłączeniem świadczeń udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego,
h)
numer identyfikujący skierowanie, o którym mowa w art. 59aa ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie którego nastąpiło dane zdarzenie medyczne;
4)
dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego, które obejmują:
a)
identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b)
niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,
c)
niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne;
5)
dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie, a w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym - dane pracownika medycznego kierującego wykonaniem tej operacji albo zabiegu (operatora), które obejmują:
a)
identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b)
serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.) - w przypadku pracownika medycznego, który nie posiada identyfikatora pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
c)
imię (imiona) i nazwisko,
d)
kod przynależności do danej grupy zawodowej określony zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;
6)
dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej zgodnie ze standardem HL7 oraz - w odniesieniu do dokumentacji obrazowej - w formacie DICOM, wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, które obejmują:
a)
identyfikator nadawany przez system usługodawcy,
b)
rodzaj,
c)
datę wytworzenia,
d)
tryb udostępniania,
e)
adres repozytorium, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna;
7)
inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego, które obejmują:
a)
identyfikator zdarzenia medycznego nadawany przez system usługodawcy,
b)
dane dotyczące płatnika:
informację o rodzaju płatnika w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
c)
osobisty numer identyfikacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu niezbędnych informacji - w przypadku usługobiorcy uprawnionego do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,
d)
informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej:
kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określony zgodnie z tabelą nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
dane identyfikujące dokument, w przypadku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:
dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dane określone w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - datę złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez usługodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie żart. 50 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia zdrowotnego - także wskazaną w oświadczeniu datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,
w przypadku gdy uprawnienie wynika z przepisów o koordynacji, także:
dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji określone w tabeli mil załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, dodatkowo w przypadku certyfikatu zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego numer zastępowanej karty, jeżeli jest podany,
dane charakteryzujące instytucję właściwą usługobiorcy uprawnionego do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO 3166-1 oraz akronim nazwy instytucji,
kod zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących usługobiorcy na podstawie przepisów o koordynacji ustalony między płatnikiem a usługodawcą,
okres przysługiwania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone mimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - informację o wystąpieniu tego przypadku,
w przypadku gdy osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej utraciła to prawo w trakcie udzielania świadczenia trwającego dłużej niż jeden dzień i poinformowała o tym świadczeniodawcę - informację o wygaśnięciu tego prawa oraz o dacie wygaśnięcia,
e)
w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w lit. d, lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością, zgodnie z art. 24a-24c i art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a i 12-14 tej ustawy, lub gdy świadczenie z zakresu rehabilitacji leczniczej jest udzielane świadczeniobiorcy posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:
kod tytułu uprawnienia dodatkowego określony zgodnie z tabelą nr 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument - jeżeli uprawnienie nie zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
f)
identyfikator umowy zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia a usługodawcą, zwanej dalej "umową",
g)
kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju miejsca zamieszkania usługobiorcy,
h)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty onkologicznej lub na podstawie karty onkologicznej,
i)
informację o masie ciała i wzroście usługobiorcy,
j)
informację dotyczącą używania przez usługobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.
2. 
W przypadku raportowania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e-g, usługodawca przekazuje do SIM również dane o:
1)
dacie dokonania każdego rozpoznania przyczyny głównej lub przyczyny współistniejącej lub wykonania każdej istotnej procedury medycznej;
2)
miejscu dokonania każdego rozpoznania przyczyny głównej lub przyczyny współistniejącej lub wykonania każdej istotnej procedury medycznej - zgodnie z zakresem określonym w ust. 1 pkt 4;
3)
pracowniku medycznym, który dokonał rozpoznania danej przyczyny głównej lub danej przyczyny współistniejącej lub wykonał daną istotną procedurę medyczną - zgodnie z zakresem określonym w ust. 1 pkt 5.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d-j, usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.
4. 
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest pobyt w oddziale szpitalnym, wszystkie pobyty usługobiorcy, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, pomiędzy wpisem do wykazu głównego przyjęć i wypisów a wypisem z niego, stanowią jedną hospitalizację. W tym przypadku dane charakteryzujące poszczególne pobyty w oddziale usługodawca grupuje i przyporządkowuje do komórki organizacyjnej, w której udzielono usługobiorcy świadczenia zdrowotnego, lub jednostki organizacyjnej, w której udzielono usługobiorcy świadczenia zdrowotnego, jeżeli w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wyodrębniono komórek organizacyjnych, oraz usługodawca przekazuje dodatkowo do SIM:
1)
datę przyjęcia usługobiorcy na oddział szpitalny;
2)
kod trybu przyjęcia usługobiorcy do szpitala w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;
3)
datę wypisu usługobiorcy z oddziału szpitalnego;
4)
kod trybu wypisu usługobiorcy ze szpitala w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;
5)
kod przyczyny głównej hospitalizacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta zgodny z chorobą zasadniczą wpisaną do historii choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu jej przetwarzania;
6)
kody przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pierwszych pięć kodów przekazanych przez usługodawcę do SIM udostępnia się Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.
5. 
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest wyjazd ratowniczy albo akcja ratownicza, usługodawca przekazuje do SIM dane określone w ust. 1, przy czym:
1)
w zakresie danych usługobiorcy - dane określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-d, a jeżeli identyfikatorem usługobiorcy nie jest numer PESEL - także dane usługobiorcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e oraz f, w przypadku gdy ustalenie tych danych było możliwe;
2)
w zakresie danych pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie - dane określone w ust. 1 pkt 5 dotyczące wszystkich osób wchodzących w skład zespołu ratownictwa medycznego uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych oraz dodatkowo oznaczenie kierownika zespołu ratownictwa medycznego;
3)
usługodawca nie przekazuje danych miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego określonych w ust. 1 pkt 4.
6. 
W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest transport sanitarny albo transport lotniczy, usługodawca przekazuje do SIM dane określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a-f. pkt 3 lit. a-c, e oraz g, pkt 5-7, przy czym w zakresie danych pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie, o których mowa w ust. 1 pkt 5, usługodawca przekazuje do SIM informacje o wszystkich pracownikach medycznych biorących udział w transporcie usługobiorcy; dane te usługodawca przekazuje do SIM tylko, jeżeli transportowanie pacjenta jest połączone z udzielaniem świadczenia zdrowotnego w trakcie przewozu.
1. 
W przypadku świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego, z wyłączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest badanie albo szczepienie.
2. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c, oraz dodatkowo:
1)
dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest porada;
2)
dane, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczące przyczyny głównej, o której informacje usługodawca przekazuje do SIM zgodnie z pkt 1;
3)
informację o masie ciała i wzroście usługobiorcy - co najmniej raz w danym roku kalendarzowym;
4)
informację dotyczącą używania przez usługobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - co najmniej raz w danym roku kalendarzowym.
3. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c, oraz dodatkowo:
1)
dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest porada;
2)
dane, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczące przyczyny głównej, o której informacje usługodawca przekazuje do SIM zgodnie z pkt 1;
3)
adres miejsca zamieszkania, a jeżeli usługobiorca, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają się: nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu, jeżeli są znane usługodawcy i usługodawca nie przekazywał ich wcześniej do SIM albo uległy one zmianie;
4)
informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej:
a)
kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określony zgodnie z tabelą mil załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
b)
dane identyfikujące dokument, w przypadku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:
dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dane określone w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - datę złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez usługodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia zdrowotnego - także wskazaną w oświadczeniu datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,
c)
w przypadku gdy uprawnienie wynika z przepisów o koordynacji, także:
dane identyfikujące dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji określone w tabeli mil załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, dodatkowo w przypadku certyfikatu zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego numer zastępowanej karty, jeżeli jest podany,
dane charakteryzujące instytucję właściwą usługobiorcy uprawnionego do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO 3166-1 oraz akronim nazwy instytucji,
kod zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących usługobiorcy na podstawie przepisów o koordynacji ustalony między płatnikiem a usługodawcą,
okres przysługiwania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone mimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - informację o wystąpieniu tego przypadku.
1. 
W przypadku świadczeń zdrowotnych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest wizyta patronażowa.
2. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c.
3. 
W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c, oraz dodatkowo:
1)
adres miejsca zamieszkania, a jeżeli usługobiorca, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

na który składają się: nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu, jeżeli są znane usługodawcy

i usługodawca nie przekazywał ich wcześniej do SIM albo uległy one zmianie;

2)
informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej:
a)
kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określony zgodnie z tabelą mil załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
b)
dane identyfikujące dokument, w przypadku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:
dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dane określone w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,
oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - datę złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez usługodawcę, kod oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określony w tabeli nr 12 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, a w przypadku gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia zdrowotnego - także wskazaną w oświadczeniu datę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,
c)
w przypadku gdy uprawnienie wynika z przepisów o koordynacji, także:
dane charakteryzujące dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji określone w tabeli nr 11 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, dodatkowo w przypadku certyfikatu zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego numer zastępowanej karty, jeżeli jest podany,
dane charakteryzujące instytucję właściwą usługobiorcy uprawnionego do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji: numer identyfikacyjny, symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z normą ISO 3166-1 oraz akronim nazwy instytucji,
kod zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących usługobiorcy na podstawie przepisów o koordynacji ustalony między płatnikiem a usługodawcą,
okres przysługiwania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone mimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - informację o wystąpieniu tego przypadku.
1. 
W przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3 lub § 4, usługodawca przekazuje dodatkowo do SIM:
1)
kod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju miejsca zamieszkania usługobiorcy;
2)
unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty onkologicznej;
3)
identyfikator umowy;
4)
kod świadczenia określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli został nadany;
5)
informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;
6)
informacje niezbędne do monitorowania celowości udzielanych świadczeń, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;
7)
informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8)
kody przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;
9)
kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według polskiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, usługodawca udzielający świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3 lub § 4, przekazuje do SIM fakultatywnie.
1. 
Usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2-5, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.
2. 
W przypadku gdy rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym samym dniu, usługodawca przekazuje do SIM niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia zdarzenia medycznego, dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a oraz b. Pozostałe dane określone w § 2-5 usługodawca przekazuje do SIM w trakcie trwania zdarzenia medycznego lub niezwłocznie po jego zakończeniu, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.
3. 
Jeżeli po przekazaniu danych zdarzenia medycznego do SIM usługodawca uzyska informacje o dodatkowych danych zdarzenia medycznego, niezwłocznie przekazuje te dane do SIM.
1. 
Usługodawcy przekazują dane do SIM w postaci elektronicznej. Usługodawca może dokonywać zmian danych przekazanych do SIM.
2. 
Dane są przekazywane do SIM w formacie komunikatów elektronicznych zgodnie z wzorami dokumentów stanowiącymi opis komunikatów elektronicznych stosowanych do przekazywania danych określonymi przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia i zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. 
Przekazywanie komunikatów elektronicznych, o których mowa w ust. 2, obejmuje mogące się powtarzać fazy:
1)
przygotowania komunikatu elektronicznego przez usługodawcę;
2)
przekazania komunikatu elektronicznego do SIM przez usługodawcę;
3)
weryfikacji komunikatu elektronicznego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
4)
przygotowania przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia zwrotnego komunikatu elektronicznego zawierającego potwierdzenie prawidłowości komunikatu elektronicznego albo wykaz stwierdzonych w nim błędów i braków lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i jeżeli stwierdzone błędy i braki dotyczą danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;
5)
przekazania przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia usługodawcy zwrotnego komunikatu elektronicznego lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i jeżeli stwierdzone błędy i braki, o których mowa w pkt 4, dotyczą danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;
6)
przekazania przez usługodawcę niezwłocznie poprawionego komunikatu elektronicznego jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
4. 
Opis sposobu weryfikacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jest jawny i zamieszczany na stronie internetowej jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, a także na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).