Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1319

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Czynności zawodowe w ramach poszczególnych zadań zawodowych wykonuje fizjoterapeuta posiadający wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wykonywania potwierdzone dokumentami właściwymi dla poziomu wykształcenia niezbędnego do ich wykonywania:
1) poziom podstawowy - posiada osoba, która ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy "technik fizjoterapii", o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej "ustawą", oraz osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy;
2) poziom rozszerzony - posiada osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1-7 ustawy;
3) poziom specjalistyczny - posiada fizjoterapeuta z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH FIZJOTERAPEUTY W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH I ODPOWIADAJĄCY IM POZIOM WYKSZTAŁCENIA, NIEZBĘDNY DO ICH WYKONYWANIA

Zadania zawodowe fizjoterapeutyCzynności zawodowe fizjoterapeutyPoziom wykształcenia
1. Diagnostyka funkcjonalna pacjenta1.1. Ocena lokomocjipoziom podstawowy
poziom rozszerzony
1.2. Ocena samoobsługi
poziom specjalistyczny
1.3. Ocena sprawności manualnej
1.4. Ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy
1.5. Ocena równowagi i stabilności ciała
1.6. Ocena czynnościowa w zakresie wspomagania funkcjonalnego i lokomocji przy pomocy wyrobów medycznych
1.7. Ocena siły mięśniowej
1.8. Ocena napięcia mięśniowego z użyciem technik manualnych i obserwacji
1.9. Ocena napięcia mięśniowego z użyciem aparatury diagnostycznej
1.10. Ocena elastyczności mięśni
1.11. Badanie zakresów ruchów czynnych i biernych kręgosłupa oraz stawów obwodowych z użyciem technik manualnych oraz goniometrów
1.12. Pomiary obwodów części ciała oraz pomiary długości kończyn
1.13. Przeprowadzanie klinicznych testów czynnościowych narządu ruchu oraz sprawności motorycznej niezbędnych do monitorowania procesu fizjoterapii
1.14. Ocena rozwoju motorycznego, pomiary poszczególnych cech motorycznych
1.15. Ocena natężenia bólu
1.16. Pomiary antropometryczne innepoziom rozszerzony
1.17. Ocena napięcia mięśniowego z użyciem aparatury diagnostycznejpoziom specjalistyczny
1.18. Ocena stanu neuromotorycznego w zakresie fazowości działania mięśni i wykonania badania EMGpoziom specjalistyczny
1.19. Badanie zakresów ruchów

czynnych i biernych kręgosłupa oraz stawów obwodowych z użyciem aparatury diagnostycznej

poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
1.20. Przeprowadzanie testów zgodnie z procedurą ICD 9 93.09.04
1.21. Elektrodiagnostyka - diagnostyka przewodnictwa i pobudliwości mięśni z zastosowaniem elektrod powierzchniowych
2. Kwalifikowanie do fizykoterapiiKwalifikowanie do fizykoterapiipoziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

3. Kwalifikowanie do kinezyterapiiKwalifikowanie do kinezyterapiipoziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

4. Kwalifikowanie do masażuKwalifikowanie do masażupoziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
5. Planowanie fizykoterapiiPlanowanie fizykoterapiipoziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
6. Planowanie kinezyterapiiPlanowanie kinezyterapiipoziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
7. Planowanie masażuPlanowanie masażupoziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
8. Prowadzenie zabiegów z zakresu fizykoterapii8.1. Zabiegi z zakresu elektroterapiipoziom podstawowy
8.2. Zabiegi z zakresu światłolecznictwapoziom rozszerzony
8.3. Zabiegi z zakresu hydroterapiipoziom specjalistyczny
8.4. Zabiegi wykorzystujące drgania mechaniczne
8.5. Zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa
8.6. Zabiegi z zakresu zimnolecznictwa
8.7. Zabiegi z zakresu balneologii
8.8. Zabiegi wykorzystujące pole elektromagnetyczne
8.9. Zabiegi inhalacji
8.10. Nadzór nad wykonywaniem procedur z zakresu fizykoterapii ujętych w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapiipoziom specjalistyczny
9. Prowadzenie zabiegów z zakresu kinezyterapii9.1. Prowadzenie kinezyterapii indywidualnej i grupowejpoziom podstawowy
poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

9.2. Prowadzenie kinezyterapii w oparciu o metody specjalne
9.3. Nadzór nad wykonywaniem procedur z zakresu kinezyterapii ujętych w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapiipoziom specjalistyczny
10. Prowadzenie zabiegów z zakresu masażu10.1. Masaż z zastosowaniem technik ręcznychpoziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

10.2. Masaż z zastosowaniem urządzeń mechanicznych
10.3. Wykonywanie procedur z zakresu opracowania tkanek miękkich i powięzi ujętych w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapiipoziom specjalistyczny
11. Zlecanie wyrobów medycznychZlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne produkowane seryjnie niezbędne w procesie usprawniania, zgodnie z zakresem określonym w przepisach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawypoziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
12. Dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznychDobór wyrobów medycznych niezbędnych w procesie usprawnianiapoziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
13. Nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi13.1. Ćwiczenia używania protez i ortez niezbędnych w procesie usprawnianiapoziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
13.2. Nauka korzystania z innych wyrobów medycznych niezbędnych w procesie usprawnianiapoziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
14. Prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznejProwadzenie profilaktyki poprzez kontrolowanie czynników ryzyka powstawania choróbpoziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
15. Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii15.1. Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapiipoziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
15.2. Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do przebiegu procesu fizjoterapiipoziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

16. Nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywnościNauczanie mechanizmów kompensacyjno-adaptacyjnych oraz zasad ergonomii funkcjonowania ciała człowiekapoziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom specjalistyczny
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).