§ 3. - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia. - Dz.U.2006.50.370 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.50.370

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2006 r.
§  3. 
Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.