Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2226

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności

Na podstawie art. 21a ust. 13 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwana dalej "Krajową Radą", uzgadniając z jednostkami publicznej radiofonii i telewizji, zwanymi dalej "jednostkami", projekt karty powinności dokonuje:
1) analizy zgodności projektu karty powinności z zasadami wypełniania misji publicznej, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwanej dalej "ustawą";
2) analizy wyników konsultacji społecznych, o których mowa w art. 21a ust. 7 ustawy;
3) oceny wartości publicznej nowej istotnej usługi i analizy wpływu nowej istotnej usługi na konkurencję na rynku właściwym, o których mowa w art. 21b ust. 7 ustawy.
§  2.  Uzgadniając projekt karty powinności, Krajowa Rada i jednostka wykonują następujące czynności:
1) Krajowa Rada, zgłaszając do projektu karty powinności uwagi, wzywa jednostkę do złożenia wyjaśnień odnośnie tych uwag, w terminie 14 dni;
2) jeżeli Krajowa Rada stwierdzi, że projekt karty powinności obejmujący świadczenie nowej istotnej usługi zawiera braki w opisie i analizie przewidywanej wartości publicznej oraz wpływu na rynek tej usługi, wzywa jednostkę do ich uzupełnienia, w terminie 21 dni;
3) w celu wyjaśnienia uwag i braków, o których mowa w pkt 1 i 2, Krajowa Rada może zorganizować spotkania uzgodnieniowe z jednostką, po których jednostka może zostać zobowiązana do przekazania Krajowej Radzie zmiany w projekcie karty powinności, w terminie 14 dni. Ze spotkania uzgodnieniowego sporządza się protokół;
4) Krajowa Rada, w terminie do dnia 31 października roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok, który ma być objęty kartą powinności zawierającą świadczenie nowej istotnej usługi, dokonuje oceny wartości publicznej nowej istotnej usługi i analizy wpływu nowej istotnej usługi na konkurencję na rynku właściwym, o których mowa w art. 21b ust. 7 ustawy;
5) Krajowa Rada, w terminie do dnia 15 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy rok, który ma być objęty daną kartą powinności, ocenia zgodność projektu karty powinności z zasadami wypełniania misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, i podejmuje uchwałę upoważniającą Przewodniczącego Krajowej Rady do zawarcia porozumienia z jednostką albo odmawiającą tego upoważnienia.
§  3.  W przypadku zmiany karty powinności przepisy § 1 i 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminów określonych w § 2.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.