§ 6. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na... - Dz.U.2019.1772 t.j. - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1772 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.
§  6. 
1. 
Krajowy Ośrodek rozpatruje wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 dni, jeżeli Krajowy Ośrodek zwrócił się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.