§ 5. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na... - Dz.U.2019.1772 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1772 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.
§  5. 
Dokumenty i dowody wskazane w § 3 ust. 2 pkt 1-3 i 6 oraz § 4 ust. 2 mogą być dołączane w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Krajowego Ośrodka lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.