§ 2. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na... - Dz.U.2019.1772 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowy tryb udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1772 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.
§  2. 
1. 
Zgoda, o której mowa w § 1, jest udzielana na pisemny wniosek osoby, która nabyła nieruchomość z Zasobu.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na położenie nieruchomości.
3. 
W przypadku gdy nieruchomość jest położona na obszarze właściwości co najmniej dwóch dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, wniosek składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, na obszarze działania którego jest położona największa część nieruchomości.