Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.84.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 1993 r.
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargu w celu wyłonienia firm zarządzających majątkiem narodowych funduszy inwestycyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202) zarządza się, co następuje:
§  1. Przetarg, którego celem jest wyłonienie firm zarządzających, z którymi narodowe fundusze inwestycyjne mogą zawrzeć umowy o zarządzanie swoim majątkiem, zwanych dalej "firmami zarządzającymi", jest przetargiem publicznym.
§  2.
1. Przetarg, o którym mowa w § 1, zwany dalej "przetargiem", ogłasza Minister Przekształceń Własnościowych, zapraszając zainteresowane osoby do składania oświadczeń o zamiarze uczestniczenia w przetargu. Ogłoszenie o przetargu powinno zostać opublikowane co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
2. W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne lub grupy osób, w których skład wchodzą osoby prawne (konsorcja), spełniające warunek, o którym mowa w ust. 3. Jedna osoba prawna może złożyć tylko jedną propozycję przetargową, o której mowa w § 4 ust. 1, albo uczestniczyć tylko w jednym konsorcjum.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o nieudostępnianiu osobom trzecim jakichkolwiek informacji gospodarczych, organizacyjnych lub prawnych, uzyskanych w związku z przetargiem, oraz przedstawienie podstawowych informacji dotyczących danej osoby prawnej lub konsorcjum i możliwości wykonywania przez taką osobę prawną lub konsorcjum zadań firmy zarządzającej, obejmujących:
1) kopię sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku wyników) za ostatni rok obrotowy, a w przypadku konsorcjum, kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków wyników) głównych uczestników konsorcjum za ostatni rok obrotowy, a także opinię biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, jeżeli obowiązek sporządzenia takiej opinii w odniesieniu do uczestnika przetargu wynika z przepisów prawa polskiego,
2) opis doświadczeń w zakresie zarządzania majątkiem funduszy inwestycyjnych, współpracy z inwestorami instytucjonalnymi, doradztwa finansowego, doradztwa w zakresie zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania w przemyśle oraz innych rodzajów prowadzonej działalności, a także inne informacje, które mogą być istotne do oceny możliwości wykonywania przez tę osobę prawną lub konsorcjum zadań firmy zarządzającej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w zakresie działalności gospodarczej w Polsce.
§  3.
1. Kryteria wyboru firm zarządzających spośród osób prawnych lub konsorcjów, o których mowa w § 2 ust. 2, które złożą propozycję przetargową, o której mowa w § 4 ust. 1, zwanych dalej "uczestnikami przetargu", określa załącznik do rozporządzenia.
2. Minister Przekształceń Własnościowych ustala i podaje do wiadomości publicznej termin składania propozycji przetargowych, o której mowa w § 4 ust. 1. W ogłoszeniu o terminie składania propozycji przetargowych Minister Przekształceń Własnościowych może zastrzec sobie prawo do przedłużenia terminu składania propozycji przetargowych, z tym że przedłużenie terminu musi być podane do wiadomości publicznej nie później niż na 14 dni przed upływem terminu pierwotnego. Propozycje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
3. Podanie do wiadomości publicznej terminu, o którym mowa w ust. 2, następuje w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 dla ogłoszenia przetargu.
4. Wyłonienia firm zarządzających dokonuje Komisja Selekcyjna, o której mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202), zwanej dalej "ustawą".
5. Komisja Selekcyjna podejmuje czynności związane z wyłonieniem firm zarządzających w terminach określonych w regulaminie Komisji.
§  4.
1. Propozycja przetargowa składana w ramach przetargu obejmuje:
1) propozycję techniczną,
2) propozycję finansową.
2. Propozycja techniczna powinna obejmować:
1) dokładną informację o uczestniku przetargu,
2) proponowany sposób zarządzania majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego,
3) dokładną informację o środkach przeznaczonych na realizację celu określonego w pkt 2,
4) inne informacje wymagane przez Ministra Przekształceń Własnościowych.
3. Propozycja finansowa powinna obejmować wysokość żądanego rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego.
§  5.
1. Minister Przekształceń Własnościowych udostępnia osobom prawnym lub konsorcjom, o których mowa w § 2 ust. 2, informację o wymaganym zakresie oraz formie propozycji technicznej i propozycji finansowej, a także dokumentację niezbędną do opracowania tych propozycji.
2. Minister Przekształceń Własnościowych udostępnia osobom, o których mowa w ust. 1, szczegółowy harmonogram przetargu.
§  6. Uczestnik przetargu składa do Sekretariatu Technicznego Komisji Selekcyjnej pisemną propozycję techniczną i pisemną propozycję finansową w oddzielnych, odrębnie oznaczonych i zapieczętowanych kopertach, w ilości określonej przez Ministra Przekształceń Własnościowych.
§  7.
1. W pierwszej fazie przetargu następuje otwarcie kopert zawierających propozycje techniczne i przeprowadzenie wstępnej punktowej oceny tych propozycji zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. Po przeprowadzeniu analizy wszystkich pisemnych propozycji technicznych oraz po zatwierdzeniu wstępnych punktowych ocen, o których mowa w ust. 1, Komisja Selekcyjna powinna wyłonić grupę nie mniejszą niż 30 uczestników przetargu, których propozycje techniczne uzyskają największą liczbę punktów. Jeżeli liczba wszystkich uczestników przetargu jest mniejsza niż 30, Komisja Selekcyjna wyłoni grupę odpowiednio mniejszą.
§  8.
1. Uczestnicy przetargu zakwalifikowani do grupy, o której mowa w § 7 ust. 2, zostają dopuszczeni do drugiej fazy przetargu, w której następują ustne prezentacje propozycji technicznych złożonych Komisji Selekcyjnej przez uczestników przetargu.
2. W drugiej fazie przetargu Komisja Selekcyjna dokonuje punktowej oceny ustnych prezentacji propozycji technicznych, o których mowa w ust. 1, przedstawionych Komisji Selekcyjnej przez uczestników przetargu.
3. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 2, Komisja Selekcyjna przystępuje do otwarcia kopert zawierających propozycje finansowe i dokonuje punktowej oceny tych propozycji.
§  9. Komisja Selekcyjna dokonuje cząstkowej oceny złożonych propozycji technicznych i finansowych, stosując następujące zasady punktowania:
1) maksymalna liczba punktów za pisemną propozycję techniczną wynosi 80,
2) maksymalna liczba punktów za ustną prezentację propozycji technicznej wynosi 20,
3) maksymalna liczba punktów za propozycję finansową wynosi 100.
§  10. Komisja Selekcyjna dokonuje łącznej końcowej oceny złożonej przez danego uczestnika przetargu propozycji technicznej i finansowej, stosując następujące zasady obliczania punktów:
1) łączną liczbę punktów uzyskanych przez danego uczestnika przetargu za propozycję techniczną mnoży się przez współczynnik 0,7,
2) liczbę punktów uzyskanych przez danego uczestnika przetargu za propozycję finansową mnoży się przez współczynnik 0,3,
3) łączną końcową ocenę propozycji złożonych przez danego uczestnika przetargu określa się przez sumowanie punktów uzyskanych w wyniku obliczeń, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  11.
1. Po dokonaniu łącznej końcowej oceny propozycji technicznych i finansowych, złożonych przez wszystkich uczestników drugiej fazy przetargu, Komisja Selekcyjna sporządza listę tych uczestników, według liczby uzyskanych punktów, obliczonych zgodnie z § 10 pkt 3.
2. Na podstawie listy, o której mowa w ust. 1, Komisja Selekcyjna wyłania firmy zarządzające, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, sporządzając listę firm zarządzających, według liczby uzyskanych punktów, obliczonych zgodnie z ust. 1. Liczba firm zarządzających, które powinny zostać umieszczone na tej liście, nie powinna być mniejsza niż liczba narodowych funduszy inwestycyjnych.
3. Komisja Selekcyjna przedstawia Ministrowi Przekształceń Własnościowych listę, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po jej sporządzeniu.
4. Po otrzymaniu listy, o której mowa w ust. 2, Minister Przekształceń Własnościowych zawiadamia firmy zarządzające o umieszczeniu ich na tej liście.
§  12. Jeżeli negocjacje w celu zawarcia umowy o zarządzanie majątkiem narodowych funduszy inwestycyjnych z daną firmą zarządzającą, umieszczoną na liście, o której mowa w § 11 ust. 2, nie doprowadzą do zawarcia umowy, zawarta umowa została rozwiązana lub został utworzony nowy narodowy fundusz inwestycyjny, Komisja Selekcyjna, na wniosek Ministra Przekształceń Własnościowych, uzupełnia tę listę o kolejnego uczestnika przetargu umieszczonego na liście, o której mowa w § 11 ust. 1. Przepis § 11 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  13. Minister Przekształceń Własnościowych zamyka przetarg i ogłasza publicznie listę wyłonionych w drodze przetargu firm zarządzających, które zawarły umowy o zarządzanie majątkiem tych funduszy.
§  14. W razie potrzeby wyłonienia firm zarządzających spoza uczestników przetargu umieszczonych na liście, o której mowa w § 11 ust. 1, przetarg powtarza się, z zachowaniem trybu określonego w niniejszym rozporządzeniu.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KRYTERIA WYBORU FIRM ZARZĄDZAJĄCYCH MAJĄTKIEM NARODOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

I.

 Ocena propozycji technicznych złożonych przez uczestników przetargu

1. Przy ocenie propozycji technicznej złożonej na piśmie uwzględnia się przedstawione przez uczestnika przetargu informacje dotyczące zarządzania majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie następujących zagadnień:

1) ocena potencjalnych ekonomicznych i finansowych zagadnień dotyczących spółek, których akcjonariuszem jest narodowy fundusz inwestycyjny, oraz proponowany przez uczestnika przetargu sposób podejścia do tych zagadnień,

2) proponowane stanowisko w sprawie sposobu udzielenia przez narodowy fundusz inwestycyjny pomocy spółkom, w których ten fundusz posiada pakiet kontrolny akcji,

3) proponowane stanowisko w sprawie sposobu pozyskania środków finansowych dla spółek, których akcjonariuszem jest narodowy fundusz inwestycyjny, oraz dla narodowego funduszu inwestycyjnego,

4) proponowany sposób zarządzania inwestycjami narodowego funduszu inwestycyjnego w spółkach, w których fundusz ten nie posiada pakietu kontrolnego akcji,

5) proponowane stanowisko w sprawie ukształtowania stosunków z zarządami spółek, których akcjonariuszem jest narodowy fundusz inwestycyjny,

6) proponowane ukształtowanie stosunków z radą nadzorczą narodowego funduszu inwestycyjnego,

7) proponowana polityka informacyjna w stosunku do obecnych i przyszłych akcjonariuszy narodowego funduszu inwestycyjnego,

8) proponowany sposób powiększania majątku narodowego funduszu inwestycyjnego.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę zagadnień, o których mowa w ust. 1, wynosi 30.

3. Przy ocenie propozycji technicznej złożonej na piśmie uwzględnia się ponadto przedstawione przez uczestnika przetargu informacje dotyczące organizacji zespołu mającego zarządzać majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie następujących zagadnień:

1) struktura organizacyjna firmy zarządzającej majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego lub konsorcjum firm zarządzających, łącznie z nazwą podmiotu zarządzającego majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, a w przypadku konsorcjum - łącznie z nazwą i określeniem wiodącego uczestnika konsorcjum, oraz dokładne informacje dotyczące właścicieli, siedziby oraz osób pełniących kierownicze funkcje we władzach tego podmiotu,

2) skład zespołu mającego zarządzać majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, który będzie wykonywać swoje czynności w Polsce, łącznie z dokładnym określeniem osób pełniących funkcje kierownicze w tym zespole, czas przeznaczony na zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego przez każdego z członków zespołu oraz życiorysy wszystkich członków tego zespołu,

3) proponowany skład zespołu mającego zarządzać majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, jeżeli taki zespół wykonywałby swoje czynności poza Polską, łącznie z dokładnym określeniem osób pełniących funkcje kierownicze w tym zespole, czas przeznaczany na zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, przez każdego z członków zespołu oraz życiorysy wszystkich członków tego zespołu.

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę zagadnień, o których mowa w ust. 3, wynosi 30.

5. Przy ocenie propozycji technicznej złożonej na piśmie uwzględnia się ponadto przedstawione przez uczestnika przetargu informacje dotyczące doświadczenia i pozycji rynkowej uczestnika przetargu, w szczególności w zakresie następujących zagadnień:

1) szczegółowe dane dotyczące firmy zarządzającej majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego lub konsorcjum firm zarządzających oraz dokładne informacje dotyczące właścicieli, siedziby oraz osób pełniących kierownicze funkcje we władzach tego podmiotu, a w przypadku konsorcjum - również dane dotyczące struktury konsorcjum,

2) dane finansowe dotyczące firmy zarządzającej majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego lub konsorcjum firm zarządzających, łącznie z danymi dotyczącymi wartości kapitału własnego, aktywów netto, zysku netto i liczby pracowników,

3) ogólne doświadczenie firmy zarządzającej majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego lub konsorcjum firm zarządzających, w szczególności w zakresie tzw. venture capital (strategiczne zarządzanie funduszami inwestycyjnymi), zarządzanie portfelem inwestycji pasywnych, zarządzanie w przemyśle, doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz doradztwo w zakresie zarządzania.

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę zagadnień, o których mowa w ust. 5, wynosi 20. Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę zagadnień, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, wynosi 80.

7. Po dokonaniu oceny propozycji technicznych złożonych na piśmie przez wszystkich uczestników przetargu dokonuje się oceny propozycji technicznych złożonych ustnie co najmniej przez 30 uczestników przetargu, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów za ocenę zagadnień, o których mowa w ust. 1, 3 i 5.

8. Przy ocenie propozycji technicznej złożonej ustnie podczas przetargu uwzględnia się przedstawione przez uczestnika przetargu dodatkowe informacje dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1, 3 i 5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z tytułu oceny propozycji technicznej złożonej ustnie wynosi 20.

9. Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za łączną ocenę propozycji technicznej złożonej na piśmie oraz złożonej ustnie podczas przetargu wynosi 100.

II.

 Ocena propozycji finansowych złożonych przez uczestników przetargu

1. Oceny propozycji finansowych dotyczących proponowanej wysokości rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego, złożonych na piśmie przez uczestników przetargu, dokonuje się po uprzednim dokonaniu łącznej oceny propozycji technicznych złożonych na piśmie i ustnie przez wszystkich uczestników przetargu, którzy przedstawili propozycje techniczne na piśmie i ustnie.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę propozycji finansowych złożonych uprzednio na piśmie przez uczestnika przetargu wynosi 100.

III.

 Łączna końcowa ocena propozycji technicznej i propozycji finansowej złożonych przez uczestnika przetargu.

Łącznej końcowej oceny propozycji technicznej i propozycji finansowej złożonych przez uczestnika przetargu dokonuje się przy zastosowaniu następujących zasad obliczania punktów:

1) łączną liczbę punktów uzyskanych przez danego uczestnika przetargu za propozycję techniczną mnoży się przez współczynnik 0,7,

2) liczbę punktów uzyskanych przez danego uczestnika przetargu za propozycję finansową mnoży się przez współczynnik 0,3,

3) łączną końcową ocenę propozycji złożonych przez danego uczestnika przetargu określa się przez sumowanie punktów uzyskanych w wyniku obliczeń, o których mowa w pkt 1 i 2.