Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. - Dz.U.2021.1944 t.j. - OpenLEX

Szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1944 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561 i 1873) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w formie publicznego przetargu ustnego i przetargu ofert pisemnych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
2)
Krajowym Ośrodku - należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
3)
Zasobie - należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;
4)
nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości Zasobu przeznaczone do wydzierżawienia;
5)
nieruchomości zabytkowej - należy przez to rozumieć nieruchomość zabytkową w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury, wpisaną do rejestru zabytków;
6)
organizatorze przetargu - należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek;
7)
przetargu ofert - należy przez to rozumieć przetarg ofert pisemnych;
8)
przetargu ograniczonym - należy przez to rozumieć przetarg, w którym mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3b ustawy;
9)
uczestniku przetargu - należy przez to rozumieć osobę, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciła wadium oraz stawiła się na przetarg ustny lub uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w wyznaczonym terminie i miejscu złożyła ofertę w przetargu ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego, po zakwalifikowaniu jej do uczestnictwa w nim - stawiła się na przetarg ustny lub uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w wyznaczonym terminie i miejscu złożyła ofertę w przetargu ofert;
10)
środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), które umożliwiają:
a)
transmisję przetargu w czasie rzeczywistym między uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,
b)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim udział

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.

1. 
Przetarg ogłasza i przeprowadza organizator przetargu, stosując jedną z form, o których mowa w § 1.
2. 
Przetarg ograniczony do tej samej kategorii uczestników może być przeprowadzony tylko jeden raz.
3. 
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
1. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i w formie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu.
2. 
Organizator przetargu ustala wysokość wadium z uwzględnieniem kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu.
3. 
Wadium może być wniesione w gotówce, czekach potwierdzonych przez bank lub przelewem bankowym na podany w ogłoszeniu o przetargu rachunek bankowy organizatora przetargu.
4. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. 
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy, a w przypadku gdy nie ma takiego mienia - zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
6. 
Wadium nie podlega zwrotowi:
1)
jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej wywoławczej wysokości czynszu;
2)
uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.
1. 
Przetarg ogłasza organizator przetargu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której jest położona nieruchomość, co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu nieograniczonego i co najmniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu ograniczonego, a w przypadku przetargu ograniczonego do osób wymienionych w art. 29 ust. 3b pkt 1-5 ustawy - co najmniej na 28 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu.
2. 
W jednym ogłoszeniu można zamieścić informacje o przetargach na jedną lub więcej nieruchomości.
W ogłoszeniu o przetargu podaje się w szczególności:
1)
oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz rodzaj użytków i ich klasy według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości);
2)
oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości albo informację, że księga nie jest prowadzona;
3)
opis nieruchomości i jej części składowych, w tym przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego, z podaniem ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w tym w zakresie ochrony dóbr kultury, oraz terminu, w jakim można dokonać jej oględzin;
4)
datę i numer decyzji o wpisie do rejestru zabytków, jeżeli przedmiotem przetargu albo jego częścią składową jest nieruchomość zabytkowa;
5)
okres dzierżawy;
6)
termin i miejsce przetargu;
7)
w przypadku publicznego przetargu ustnego - wywoławczą wysokość czynszu oraz minimalną wysokość postąpienia;
8)
w przypadku przetargu ofert:
a)
wywoławczą wysokość czynszu,
b)
wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta,
c)
termin i miejsce złożenia oferty,
d)
zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert;
9)
wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia;
10)
szacunkową wartość przynależności w postaci majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych, jeżeli warunkiem wydzierżawienia nieruchomości jest sprzedaż przynależności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;
11)
informację, że organizator przetargu bez podania przyczyn może:
a)
przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
b)
nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert;
12)
pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi;
13)
informację o miejscu i czasie, w jakim można zapoznać się przed przetargiem z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu.
1. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator przetargu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności wymagających stawienia się uczestników przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek stawienia się uczestnika przetargu uważa się za spełniony, jeżeli uczestniczył on w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu jest uprawniony do żądania od uczestników przetargu danych niezbędnych do ich identyfikacji, takich jak:
1)
imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) - w przypadku uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną;
2)
imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - w przypadku uczestnika przetargu niebędącego osobą fizyczną;
3)
imię i nazwisko, kod kraju, numer paszportu lub inny dokument tożsamości - w przypadku uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego oraz w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
3. 
Organizator przetargu co najmniej na 3 dni przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informuje uczestnika przetargu, że czynności w przetargu wymagające stawienia się będą podejmowane przy użyciu tych środków, wskazując, w jaki sposób przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnik przetargu będzie mógł wziąć w nich udział.
4. 
W przypadku odmowy podania albo niedostarczenia przez uczestnika przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, członkowie komisji przetargowej wykonują czynności wymagające ich stawienia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1. 
Oferta pisemna powinna zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2)
oferowaną wysokość czynszu;
3)
oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;
4)
propozycję zabezpieczenia zapłaty czynszu za 15-miesięczny okres dzierżawy;
5)
koncepcję prowadzenia działalności na wydzierżawianej nieruchomości wraz z informacją o sytuacji finansowej oferenta umożliwiającej należyte prowadzenie tej działalności;
6)
inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
1. 
Przetarg przeprowadza powołana przez organizatora przetargu komisja.
2. 
W razie konieczności uzupełnienia składu komisji przewodniczący zawiesza przetarg i informuje uczestników przetargu o terminie i miejscu wznowienia przetargu.
1. 
Z przetargu komisja sporządza protokół niezwłocznie po zakończeniu czynności przetargowych.
2. 
Protokół powinien zawierać następujące informacje:
1)
termin, miejsce i rodzaj przetargu oraz datę sporządzenia protokołu;
2)
oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według ewidencji gruntów i księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona;
3)
wykaz osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;
4)
przebieg licytacji i najwyższą wysokość czynszu osiągniętą w przetargu ustnym, a w przetargu ofert informację o złożonych ofertach zawierającą ocenę sytuacji finansowej oferentów, wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie wyboru najkorzystniejszej z nich albo informację o niewybraniu żadnej z ofert;
5)
imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę osoby wskazanej przez komisję przetargową do zawarcia z Krajowym Ośrodkiem umowy dzierżawy nieruchomości;
6)
imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji.
3. 
Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zamknięcia przetargu.
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
1)
nikt nie stawił się na przetarg ustny, nikt nie został zakwalifikowany do uczestnictwa w przetargu ograniczonym albo nie wpłynęła żadna oferta na przetarg pisemny;
2)
żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
3)
żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu;
4)
komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty.
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka zarządza powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnia przetarg.
1. 
Przetarg przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu. Przewodniczący komisji rozpoczyna przetarg od stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia przetargu, a następnie przekazuje uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 6 pkt 1-5, 7, 10-13, oraz sprawdza, czy wadia zostały wniesione we właściwym terminie, miejscu i formie.
2. 
Przewodniczący komisji wywołuje licytację, ogłaszając wywoławczą wysokość czynszu, i wzywa uczestników przetargu do zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia wywoławczej wysokości czynszu żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg.
3. 
Przewodniczący komisji ogłasza kolejne postąpienia zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu dopóty, dopóki mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej wysokości czynszu nie ma dalszego postąpienia.
4. 
W przypadku braku dalszych postąpień przewodniczący komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej wysokości czynszu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą wysokość czynszu i zamyka licytację. Licytację wygrywa uczestnik przetargu, który zgłosił najwyższą wysokość czynszu. Przewodniczący komisji ogłasza imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika przetargu, który wygrał licytację.
1. 
Przetarg ustny ograniczony przeprowadza się, jeżeli w ogłoszeniu o przetargu zostanie zastrzeżone, że mogą w nim uczestniczyć wszystkie albo niektóre kategorie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3b ustawy.
2. 
Do przetargu ustnego ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy § 3-11, z tym że:
1)
w ogłoszeniu o przetargu podaje się warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu;
2)
osoby wymienione w art. 29 ust. 3b pkt 1-5 ustawy zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w miejscu wskazanym przez organizatora przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań podanych w ogłoszeniu o przetargu, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu;
3)
osoby wymienione w art. 29 ust. 3b pkt 6 i 7 ustawy zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w miejscu wskazanym przez organizatora przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu;
4)
komisja sprawdza dokumenty, o których mowa w pkt 3, kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu osoby spełniające warunki, a następnie, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, wywiesza, w miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu, listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu;
5)
komisja sprawdza dokumenty, o których mowa w pkt 2, kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu osoby spełniające warunki, a następnie nie później niż na 12 dni przed wyznaczonym terminem przetargu wywiesza, w miejscu podanym w ogłoszeniu, listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu lub listę osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, podając odrębnie dla każdej osoby wykaz brakujących dokumentów oraz wyznaczając termin do ich złożenia przypadający nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu;
6)
komisja po upływie wyznaczonego terminu do złożenia brakujących dokumentów, o których mowa w pkt 5, ponownie je sprawdza i dodatkowo kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu osoby spełniające warunki, a następnie, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, wywiesza, w miejscu podanym w ogłoszeniu, listę osób ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu;
7)
przetarg może się odbyć, w przypadku gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Przetarg ofert przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Komisja może dopuścić jawność wykonywania czynności, z wyjątkiem czynności, o których mowa w § 17 ust. 1.
Rozpoczynając przetarg, komisja:
1)
stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu;
2)
ustala liczbę złożonych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wniesione we wskazanym terminie, miejscu i formie;
3)
otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
1. 
Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
1)
została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium;
2)
nie zawiera danych, o których mowa w § 7 ust. 1, lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
3)
uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu.
2. 
O odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia niezwłocznie oferenta.
1. 
Oferty, które nie zostały odrzucone, komisja szczegółowo analizuje, biorąc pod uwagę zaoferowaną wysokość czynszu oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach przetargu.
2. 
Komisja może wezwać uczestnika przetargu do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Komisja może uwzględnić te wyjaśnienia, jeżeli nie prowadzą one do zmiany oferowanej wysokości czynszu, warunków wykupu przynależności oraz deklarowanego poziomu zatrudnienia pracowników.
3. 
Po dokonaniu oceny komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem lub stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert. Nie może być uznana za najkorzystniejszą oferta, w której przedstawiona sytuacja finansowa uczestnika przetargu nie gwarantuje należytego prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
4. 
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. 
Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Przepisy § 12 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6. 
W przypadku dodatkowego przetargu, o którym mowa w ust. 5, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu tego przetargu.
1. 
Wniosek komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty podlega zatwierdzeniu przez organizatora przetargu. W razie niezatwierdzenia wniosku organizator przetargu niezwłocznie zwraca wadium.
2. 
O wyniku przetargu jego organizator niezwłocznie zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
1. 
Przetarg ofert ograniczony przeprowadza się, jeżeli w ogłoszeniu o przetargu zostanie zastrzeżone, że mogą w nim uczestniczyć wszystkie albo niektóre kategorie osób, o których mowa w art. 29 ust. 3b ustawy.
2. 
Do przetargu ofert ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy § 13-18.
Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1351).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2 .
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 lutego 2009 r.