Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.893 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  2. 
1.  Przełożeni, o których mowa w § 1, udzielają wyróżnień z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta.
2.  Wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien zawierać:
1) stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer identyfikacyjny policjanta proponowanego do wyróżnienia;
2) rodzaj proponowanego wyróżnienia;
3) wskazanie okoliczności stanowiących podstawę do udzielenia wyróżnienia;
4) podpis, stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe bezpośredniego przełożonego występującego z wnioskiem.