Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.893 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  1. 
1.  Wyróżnień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą", udzielają policjantom Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji, komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz komendanci szkół policyjnych.
2.  Wyróżnienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy, udzielają policjantom Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny) Policji, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy.
3.  Właściwość przełożonych oraz postępowanie w sprawach udzielenia wyróżnienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy, określają przepisy o wzorach odznak policyjnych oraz szczegółowych zasadach i trybie ich nadawania policjantom.