§ 4. - Szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1701

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
§  4. 
1.  3
 Wniosek o mianowanie na stopnie w korpusie oficerów, o których mowa w art. 51 pkt 4 lit. b-f ustawy, składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej:
1)
Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej;
2)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
3)
komendant oddziału Straży Granicznej;
4)
komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej;
5)
komendant ośrodka Straży Granicznej;
6)
kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.
2. 
Wniosek o mianowanie:
1)
na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej,
2) 4
 Komendanta Głównego Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej na stopień generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej) oraz generała dywizji Straży Granicznej (wiceadmirała Straży Granicznej),
3)
komendanta oddziału Straży Granicznej na stopień generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej)

- składa minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3.  5
 Wniosek o mianowanie zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz ich zastępców na stopnie w korpusie oficerów, o których mowa w art. 51 pkt 4 lit. b-f ustawy, składa Komendant Główny Straży Granicznej.
4. 
W przypadku wystąpienia przez właściwych przełożonych, o których mowa w ust. 1, o dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 55a ustawy, do wniosku o mianowanie na stopień w korpusie oficerów dołącza się informację o weryfikacji.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2023 r.
4 § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2023 r.
5 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2023 r.