Szczegółowy tryb kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.56.395

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)
z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb kontroli rodzaju używanego paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu mechanicznego oraz sposób badania próbek pobranego paliwa.
1.
Kontrolę rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przeprowadza się przez:
1)
próbę kwasową dokonywaną przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, zwanego dalej "inspektorem";
2)
analizę dokonywaną przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji w zakresie badań paliw płynnych, wydany przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności.
2.
W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, inspektor w obecności kierującego pojazdem pobiera ze zbiornika kontrolowanego pojazdu próbkę paliwa w niezbędnej ilości, jednak nie większej niż 0,5 dm3.
3.
Do pobrania próbki inspektor stosuje urządzenie umożliwiające pobranie paliwa ze zbiornika pojazdu i przelanie lub przetłoczenie go do naczynia, w którym będzie poddane próbie kwasowej, lub do pojemników, w których przekazane zostanie do analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
4.
Przed pobraniem próbki urządzenie, o którym mowa w ust. 3, inspektor przepłukuje paliwem pobranym ze zbiornika kontrolowanego pojazdu.
5.
Paliwo pochodzące z płukania umieszcza się w pojemniku na zlewki.
1.
Próbę kwasową przeprowadza się przez dodanie odpowiedniej ilości próbki paliwa do naczynia, w którym znajduje się 18 % wodny roztwór kwasu solnego, wymieszanie cieczy, a następnie pozostawienie mieszaniny przez okres 10 minut.
2.
Jeżeli w wyniku próby kwasowej przeprowadzonej w sposób określony w ust. 1 w naczyniu pojawi się warstwa o zabarwieniu od różowego do czerwonego, wówczas należy uznać, że w kontrolowanym paliwie znajduje się znacznik przeznaczony do znakowania oleju opałowego lub oleju napędowego przeznaczonego na cele opałowe, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym.
1.
Inspektor, w przypadku zastrzeżenia co do wyniku próby kwasowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, lub na żądanie kontrolowanego, może przekazać badaną próbkę do analizy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
2.
Pobrana do analizy próbka paliwa jest umieszczana w dwóch jednakowych, szczelnie zamykanych pojemnikach, oznaczonych w sposób pozwalający na identyfikację pojazdu, z którego pobrano próbkę, kierującego tym pojazdem, daty i miejsca pobrania próbki oraz zabezpieczających paliwo przed zmianą jego cech charakterystycznych. W każdym z pojemników umieszcza się co najmniej 0,2 dm3 paliwa.
3.
Pojemnik z pobraną próbką paliwa inspektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia pobrania próbki, do laboratorium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
4.
Paliwo znajdujące się w jednym z pojemników przeznacza się do badań, natomiast paliwo znajdujące się w drugim z pojemników stanowi zapas kontrolny laboratorium.
1.
Niezwłocznie po zakończeniu kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.
Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie stwierdzono zastrzeżeń co do rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu, protokół sporządza się wyłącznie na żądanie kierującego kontrolowanym pojazdem, o czym należy go pouczyć.
3.
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, a jeżeli zachodzi konieczność przekazania próbki do analizy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierujący kontrolowanym pojazdem, drugi dołącza się do akt sprawy, a trzeci egzemplarz, jeżeli został sporządzony, dołącza się do próbki przesyłanej do laboratorium.
Pozostałość pobranej próbki paliwa, której nie wykorzystano do kontroli, przelewa się lub przetłacza, za zgodą kierującego pojazdem, do zbiornika pojazdu, z którego została pobrana. W przypadku braku zgody kierującego pojazdem pozostałość próbki umieszcza się w pojemniku na zlewki.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

Protokół nr ....

pieczęć nagłówkowa

Wojewódzkiego Inspektoratu

Transportu Drogowego

..........., dnia .........

kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu

Działając na podstawie art. 50 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.)

............................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora)

............................................................

(w/na*) wskazać miejscowość, nr drogi oraz inne informacje

dotyczące miejsca kontroli)

dokonał kontroli/pobrania do analizy*) próbki paliwa

znajdującego się w zbiorniku pojazdu:

............................................................

(marka i typ pojazdu)

nr rej. ....................................................

kierowanego przez: .........................................

(imię i nazwisko oraz adres osoby

kierującej pojazdem)

należącego do: .............................................

(imię i nazwisko albo nazwa oraz adres

miejsca zamieszkania (siedziby) przewoźnika)

W wyniku próby kwasowej stwierdzono:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

(opisać zmiany, jakie zaszły w próbce poddanej próbie

kwasowej, lub stwierdzić ich brak)

Pobrana próbka paliwa zostanie przekazana do laboratorium

posiadającego certyfikat akredytacji w celu dokonania

analizy.*)

Według oświadczenia kierującego pojazdem ostatnie tankowanie

pojazdu odbyło się w:*)

............................................................

(nazwa, adres, o ile jest to możliwe nr stacji paliw, na

której odbyło się tankowanie, data tankowania)

Kierujący pojazdem odmówił poinformowania kontrolującego o

ostatnim miejscu tankowania pojazdu.*)

Uwagi kierującego pojazdem lub inspektora: .................

............................................................

............................................................

............................................................

............................

(podpis kierującego

kontrolowanym pojazdem)

......................

(podpis inspektora)

______

*) Niepotrzebne skreślić.