Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.24.105

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 1993 r.
w sprawie szczegółowego trybu inwentaryzacji mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", zasad podziału i przekazywania tego mienia oraz trybu rozpoznawania spraw spornych.

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1) "PRTV" - państwową jednostkę organizacyjną "Polskie Radio i Telewizja",
2) "Przewodniczący Komitetu" - kierującego działalnością PRTV Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja", zniesionego ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34),
3) "ustawa" - ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
4) "rozporządzenie Ministra Finansów" - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 i Nr 124, poz. 554 oraz z 1992 r. Nr 96, poz. 476),
5) "zorganizowana część mienia" - wyodrębnioną organizacyjnie i kadrowo oraz wyposażoną w składniki majątkowe jednostkę PRTV, zdolną do samodzielnego tworzenia i rozpowszechniania programu radiowego lub telewizyjnego,
6) "spółki" - jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu Państwa, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.
§  2.
1. Przewodniczący Komitetu, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, wydzieli zorganizowane części mienia PRTV stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy.
2. Wydzielenie zorganizowanych części mienia, o którym mowa w ust. 1, polega na podziale lub łączeniu środków pieniężnych, rzeczowych składników majątkowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowych składników majątku trwałego i ich przekazaniu samodzielnie bilansującym się jednostkom PRTV, prowadzącym swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów.
3. Podział lub łączenie mienia obejmuje również wierzytelności i zobowiązania PRTV, fundusze wspólne oraz płatności scentralizowane.
4. Wydzielenie zorganizowanych części mienia poprzedza zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych (bilansów zamknięcia) na dzień likwidacji PRTV w dotychczasowej strukturze organizacyjnej.
5. Przewodniczący Komitetu zasięgnie opinii przedstawicieli organizacji związkowych, działających w PRTV, przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 1.
§  3.
1. Jednostki, o których mowa w § 2 ust. 2, zarządzające majątkiem, który ma być wniesiony do spółek, dokonują inwentaryzacji aktywów i pasywów zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów, z wyłączeniem środków trwałych, jest dokonywana na dzień poprzedzający dzień rejestracji spółek.
3. Inwentaryzacji nie podlegają składniki majątkowe, o których mowa w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy.
4. Spisów z natury składników majątkowych dokonują komisje inwentaryzacyjne, powołane przez kierowników jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2. Kontrolę spisów z natury przeprowadzają biegli rewidenci.
§  4.
1. Jednostki, o których mowa w § 2 ust. 2, zarządzające majątkiem, który ma być wniesiony do spółek, dokonują aktualizacji wyceny środków trwałych metodą szczegółową, według stanu na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpi zarejestrowanie spółek.
2. Aktualizacja, o której mowa w ust. 1, następuje przy zastosowaniu aktualnych cen, kosztorysu, ceny płaconej za nowy środek trwały o takim samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach, a w razie braku takich danych - na podstawie ekspertyzy, przy wykorzystaniu ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wskaźników cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym nastąpi zarejestrowanie spółek.
§  5.
1. Kierownicy jednostek, o których mowa w § 2 ust. 2, mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Przewodniczącego Komitetu o podziale mienia złożyć odwołanie do Komisji Odwoławczej, zwanej dalej Komisją.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako przewodniczący,
2) przedstawiciel Ministra Finansów,
3) przedstawiciel Urzędu Rady Ministrów.
3. Regulamin działania Komisji ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
4. Przewodniczący Komisji może rozszerzyć skład Komisji o ekspertów z głosem doradczym, którzy nie biorą udziału w głosowaniu.
5. Przewodniczący Komisji może wezwać strony do złożenia pisemnych wyjaśnień lub uzupełnienia materiału dowodowego, wyznaczając termin, nie dłuższy jednak niż 14 dni.
6. Komisja rozpatruje odwołania na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego i wydaje orzeczenia po wysłuchaniu stron, zapoznaniu się z materiałem dowodowym, a w razie potrzeby - także po zasięgnięciu opinii biegłych.
7. Orzeczenia Komisji co do podziału mienia zapadają większością głosów, przy czym powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia odwołania.
8. Orzeczenia Komisji są ostateczne.
9. Obsługę administracyjną i środki finansowe na działalność Komisji zapewni PRTV.
10. Członkom Komisji nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za udział w jej pracach.
§  6. Minister Finansów, uwzględniając podział mienia, o którym mowa w § 2 i 3, oraz orzeczenia Komisji, wniesie do spółek środki pieniężne, rzeczowe składniki majątkowe, wartości niematerialne i prawne, wierzytelności oraz finansowe składniki majątku trwałego, z uwzględnieniem § 2 ust. 3 i z wyłączeniem składników majątkowych, o których mowa w art. 66 ust. 1 i 2 ustawy.
§  7.
1. Każda jednostka, o której mowa w § 2 ust. 2, sporządza bilans zamknięcia na dzień poprzedzający rejestrację spółki.
2. Bilanse zamknięcia, zbadane przez biegłych rewidentów i zatwierdzone przez Ministra Finansów, stają się bilansami otwarcia spółek.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.