Szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1383

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

§  1.
1.
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego.
2.
Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat załącza:
1)
poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej "ustawą", lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);
2)
propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej;
3)
wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
4)
informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej albo artystycznej.
3.
Kandydat będący beneficjentem programu "Diamentowy Grant" ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:
1)
poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
2)
poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie "Diamentowego Grantu";
3)
opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.
4.
Kandydat może do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załączyć:
1)
poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
5.
W przypadku wspólnego przeprowadzania przewodu doktorskiego, o którym mowa w art. 14a ust. 1 ustawy, dokumenty wymienione w ust. 1-4 kandydat przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.
§  2.
1.
Po wszczęciu przewodu doktorskiego rada jednostki organizacyjnej wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem.
2.
Rada jednostki organizacyjnej może dodatkowo wyznaczyć:
1)
drugiego promotora - w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej;
2)
kopromotora - w przypadku przewodu doktorskiego prowadzonego w ramach współpracy międzynarodowej;
3)
promotora pomocniczego - w przypadku jego udziału w przewodzie doktorskim.
3.
Rada jednostki organizacyjnej określa maksymalną liczbę kandydatów, nad którymi może równocześnie sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy.
§  3.
1.
Rada jednostki organizacyjnej:
1)
powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:
a)
dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej - w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo osób, które nabyły na podstawie art. 21a ustawy uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, w tym promotora lub promotorów albo promotora i kopromotora,
b)
dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy w zakresie tej dyscypliny naukowej lub artystycznej,
c)
nowożytnego języka obcego - w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej;
2)
może powołać do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia jej obrony co najmniej siedmioosobową komisję, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, zwaną dalej "komisją doktorską", złożoną z członków rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy, a także z recenzentów rozprawy doktorskiej oraz promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.
2.
W skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej rada jednostki organizacyjnej może powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
§  4.
1.
Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez radę jednostki organizacyjnej kandydat zdaje egzaminy doktorskie.
2.
Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący rady jednostki organizacyjnej w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
3.
Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna nie prowadzi studiów doktoranckich - według skali ocen określonej przez radę jednostki organizacyjnej.
4.
W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich rada jednostki organizacyjnej, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
5.
Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzany zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich, a w przypadku gdy jednostka organizacyjna nie prowadzi studiów doktoranckich - zgodnie z procedurami zatwierdzonymi w jednostce organizacyjnej, stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
6.
Kandydat, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.
§  5.
1.
Kandydat przedkłada promotorowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem albo - w przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych - opisem wskazującym problem naukowy albo zagadnienie artystyczne, które zostało w tej pracy przedstawione, w formie elektronicznej i papierowej.
2.
Promotor, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przekazuje przewodniczącemu rady jednostki organizacyjnej rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią.
3.
W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
§  6.
1.
Rada jednostki organizacyjnej, na wniosek przewodniczącego rady, powołuje co najmniej dwóch recenzentów.
2.
Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
3.
Recenzję przedstawia się radzie jednostki organizacyjnej w formie elektronicznej i papierowej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach rada jednostki organizacyjnej może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
4.
Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy.
5.
W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w powstanie tej pracy.
6.
Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przekazuje rada jednostki organizacyjnej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada radzie jednostki organizacyjnej, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie jednostki organizacyjnej recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie tej recenzji.
7.
Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje wszystkie recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zwanej dalej "Centralną Komisją", w formie elektronicznej.
§  7.
1.
Rada jednostki organizacyjnej po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, zwanej dalej "obroną".
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do komisji doktorskiej, z tym że w przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem radzie jednostki organizacyjnej.
3.
Rada jednostki organizacyjnej albo komisja doktorska zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.
§  8.
1.
Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej z udziałem recenzentów i promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2.
2.
Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji.
3.
Po odczytaniu recenzji rozpoczyna się dyskusja, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję otwiera i zamyka przewodniczący rady jednostki organizacyjnej albo komisji doktorskiej.
§  9.
1.
W przypadku przewodów doktorskich przeprowadzanych wspólnie, zgodnie z art. 14a ustawy, obrona odbywa się przed wspólną komisją powołaną przez rady jednostek organizacyjnych będących stronami porozumienia, której członkowie reprezentują każdą z tych rad.
2.
W skład wspólnej komisji powołuje się nie więcej niż dziewięciu nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych jednostek organizacyjnych będących stronami porozumienia posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nabyte na podstawie art. 21a ustawy, a w przypadku osób reprezentujących zagraniczne jednostki organizacyjne - stopień doktora oraz status uprawniający do pełnienia funkcji promotora przewodów doktorskich, w tym recenzentów i promotora, o którym mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2.
§  10.
Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym:
1)
rada jednostki organizacyjnej albo komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony;
2)
rada jednostki organizacyjnej podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora albo komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.
§  11.
W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej co najmniej dwóch kandydatów:
1)
obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich;
2)
uchwały w sprawie poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

§  12.
1.
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej "habilitantem", składa Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
2.
Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:
1)
poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
2)
autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w języku polskim i angielskim;
3)
wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji;
4)
informacje o:
a)
osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
b)
współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
c)
działalności popularyzującej naukę.
3.
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej i papierowej.
§  13.
W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
§  14.
1.
W przypadku gdy rada jednostki organizacyjnej nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przewodniczący rady niezwłocznie informuje o tym Centralną Komisję.
2.
Centralna Komisja, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od rady jednostki organizacyjnej informacji o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia tego postępowania.
§  15.
1.
Komisja habilitacyjna, powołana zgodnie z art. 18a ust. 5 ustawy, nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, w tym pod nieobecność przewodniczącego i sekretarza. Do członków komisji habilitacyjnej przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w trybie tajnym.
§  16.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 18a ust. 10 ustawy, komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie planowanej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia.
2.
Rozmowa z habilitantem może być przeprowadzona w formie wideokonferencji z udziałem członków komisji habilitacyjnej.
§  17.
W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego albo artystycznego stanowiącego samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej co najmniej dwóch habilitantów, uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności w postępowaniu habilitacyjnym podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.
§  18.
W terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego rada jednostki organizacyjnej przekazuje do Centralnej Komisji, w formie elektronicznej:
1)
tę uchwałę;
2)
informację o składzie komisji habilitacyjnej z podaniem imion, nazwisk oraz nazw jednostek organizacyjnych, w których są zatrudnieni członkowie komisji;
3)
recenzje w postępowaniu habilitacyjnym.

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

§  19.
1.
Osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tego tytułu.
2.
Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego uzyskanie załącza:
1)
poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;
2)
autoreferat, w języku polskim i angielskim, przedstawiający:
a)
osiągnięcia naukowe albo artystyczne,
b)
osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,
c)
działalność popularyzującą naukę;
3)
ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora zawierającą informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze.
3.
Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej i papierowej.
§  20.
1.
Rada jednostki organizacyjnej przekazuje Centralnej Komisji, w formie elektronicznej, uchwały, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, wraz z listą kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Do kandydatów na recenzentów przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu z Centralnej Komisji zawiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie w terminie dwóch miesięcy recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy, oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania tytułu profesora.
3.
Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji rada jednostki organizacyjnej przekazuje Centralnej Komisji wszystkie recenzje w formie elektronicznej.
§  21.
W celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, rada jednostki organizacyjnej może powołać zespół spośród członków rady posiadających tytuł profesora.
§  22.
1.
Po zapoznaniu się z recenzjami rada jednostki organizacyjnej podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.
2.
W posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mogą na zaproszenie przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej uczestniczyć recenzenci.
§  23.
Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej.

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

§  24.
Osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom, który zawiera następujące elementy:
1)
umieszczone w widocznym miejscu godło albo logo wydającego dyplom albo wydających dyplom - w przypadku przewodów doktorskich przeprowadzanych wspólnie - oraz informację o treści "Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej" albo nazwę kraju lub krajów, w których dyplom został wydany;
2)
nazwę wydającego dyplom albo nazwy wydających dyplom - w przypadku przewodów doktorskich przeprowadzanych wspólnie - oraz nazwę jednostki organizacyjnej szkoły wyższej;
3)
nazwę "dyplom";
4)
imię albo imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;
5)
tytuł rozprawy doktorskiej;
6)
określenie nazwy stopnia doktora (doktor nauk albo doktor sztuki) ze wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo artystycznej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w zakresie nauk medycznych i filologii obcych, także specjalności;
7)
nazwę rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora;
8)
datę podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora;
9)
imiona i nazwiska promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2;
10)
imiona i nazwiska recenzentów w przewodzie doktorskim;
11)
miejscowość i datę wydania dyplomu;
12)
podpisy promotorów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, a w przypadku braku możliwości ich złożenia - podpis kierownika jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora;
13)
pieczęcie imienne i podpisy przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora, oraz rektora, dyrektora jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego albo międzynarodowego instytutu naukowego;
14)
pieczęć urzędową wydającego dyplom wytłoczoną na papierze.
§  25.
Osoba, której nadano stopień doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom, który zawiera następujące elementy:
1)
godło albo logo wydającego dyplom, umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści "Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej";
2)
nazwę wydającego dyplom oraz nazwę jednostki organizacyjnej szkoły wyższej;
3)
nazwę "dyplom";
4)
imię albo imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;
5)
określenie osiągnięcia naukowego lub artystycznego;
6)
określenie nazwy stopnia doktora habilitowanego (doktor habilitowany nauk albo doktor habilitowany sztuki) ze wskazaniem dziedziny nauki albo sztuki oraz dyscypliny naukowej albo artystycznej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w zakresie nauk medycznych i filologii obcych, także specjalności;
7)
nazwę rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
8)
datę podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
9)
imiona i nazwiska recenzentów w postępowaniu habilitacyjnym;
10)
miejscowość i datę wydania dyplomu;
11)
podpis przewodniczącego komisji habilitacyjnej, a w przypadku braku możliwości jego złożenia - podpis sekretarza komisji;
12)
pieczęcie imienne i podpisy przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, oraz rektora, dyrektora jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego albo międzynarodowego instytutu naukowego;
13)
pieczęć urzędową wydającego dyplom wytłoczoną na papierze.
§  26.
1.
Osobie, której nadano stopień doktora albo doktora habilitowanego, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek - także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński.
2.
Odpis dyplomu zawiera wszystkie elementy określone w odniesieniu do dyplomu.
3.
Osobie, której nadano stopień doktora w wyniku przewodu doktorskiego przeprowadzanego wspólnie na podstawie porozumienia przez rady jednostek organizacyjnych szkół wyższych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym także zagranicznych, posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora, wydaje się odpowiedni dyplom, o którym mowa w art. 14a ust. 7 albo 8 ustawy, w języku określonym w porozumieniu.
§  27.
1.
W przypadku utraty oryginału dyplomu osoba, której nadano stopień doktora albo doktora habilitowanego, może złożyć jednostce organizacyjnej, która nadała stopień, wniosek o wydanie duplikatu dyplomu.
2.
Duplikat dyplomu wydaje się na formularzu o treści identycznej z treścią oryginału dyplomu.
3.
Na duplikacie dyplomu umieszcza się nad tekstem wyraz "DUPLIKAT", a pod tekstem:
1)
wyrazy "oryginał podpisali" i imiona i nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu, albo informację o nieczytelności ich podpisów;
2)
datę wydania duplikatu;
3)
pieczęć urzędową wydającego duplikat;
4)
podpis i pieczęć imienną kierownika jednostki organizacyjnej wydającej duplikat.
§  28.
1.
Za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim oraz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński pobiera się opłatę w wysokości nieprzekraczającej kosztów sporządzenia tych dokumentów, nie wyższej jednak niż:
1)
za dyplom wraz z odpisem w języku polskim - 120 zł;
2)
za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński - 80 zł.
2.
Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału dyplomu.

Informowanie o osobach, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego

§  29.
Na podstawie danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 31a ustawy, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza w dzienniku urzędowym, w drodze komunikatu, informacje o nadanych w poprzednim roku kalendarzowym stopniach doktora lub doktora habilitowanego zawierające:
1)
imię albo imiona i nazwisko osoby, której nadano stopień doktora albo doktora habilitowanego;
2)
nadany stopień doktora albo doktora habilitowanego;
3)
obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki, dyscyplinę naukową lub artystyczną, a także specjalność - jeżeli została określona;
4)
nazwę jednostki organizacyjnej, której rada podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego;
5)
datę uchwały o nadaniu stopnia doktora albo doktora habilitowanego.

Przepis końcowy

§  30.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.

2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)":

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności:

a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT),

b) Diplôme d'Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Françaises (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d'Études Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2),

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2),

d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1),

e) Los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Español Nivel C2 (Superior),

f) Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Português Lingua Estrangeira (DUPLE) (C2),

g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) - Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2),

h) Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1),

i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średnio zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1);

2) certyfikaty następujących instytucji:

a) Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) - co najmniej 605 pkt,

b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom "Communicator", poziom "Expert", poziom "Mastery"; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business - Stage B poziom "Communicator", Stage C poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery"; English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) - Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),

e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board - w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom "Pass with Credit", poziom "Pass with Distinction",

f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt,

g) Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) - w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires ler degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 2éme degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1,

h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) - w szczególności certyfikaty: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1),

i) Kultusministerkonferenz (KMK) - w szczególności certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Länder - KMK (B2/C1),

j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ÖSD) – w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) – B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2),

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),

l) Società Dante Alighieri - w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2,

m) Università degli Studi Roma Tre - w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),

n) Università per Stranieri di Siena - w szczególności certyfikaty: Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d'Italiano come Lingua Straniera CILS Quattro C2,

o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina,

p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation,

q) Univerzita Karlova v Praze,

r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzi jazyk,

s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d'alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej pripravy zahraničných študentov,

t) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW;

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH - w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English - advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes - advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Español para Relaciones Profesionales (B2), telc Español B2; Certificato Superiore d'Italiano (B2), telc Italiano B2; telc Pyccкий язык B2.

3. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) - poziom HSK (Advance).

4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate - poziom 1 (Advance).

5. Dyplomy ukończenia:

1) studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej;

2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;

3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego - uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.

7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy.

8. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy.

9. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).

10. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

11. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w:

1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;

3) Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.

12. Wydane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.

13. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH ALBO ARTYSTYCZNYCH KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA

I.

 INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU NAUKOWYM

1. Informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym:

1) wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych;

2) wykaz autorskich monografii;

3) wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych;

4) członkostwo w redakcjach naukowych.

2. Informacja o aktywności naukowej albo artystycznej:

1) we wszystkich obszarach wiedzy, z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka:

a) informacje o wystąpieniach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

b) członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,

c) wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych,

d) informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;

2) w obszarze wiedzy sztuka:

a) wykaz publicznych realizacji dzieł artystycznych,

b) wykaz publikacji utworów lub dzieł artystycznych,

c) wykaz współautorskich utworów lub dzieł artystycznych.

3. Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym:

1) w obszarach wiedzy: nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej:

a) dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym,

b) prawa własności przemysłowej lub prawa do ochrony wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin, uzyskane w kraju lub za granicą,

c) wdrożenia technologii, konstrukcji, procesów, rozwiązań oraz procedur,

d) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców,

e) udziały lub akcje objęte lub nabyte w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanych z tymi wynikami,

f) udział w zespołach eksperckich i konkursowych;

2) w obszarach wiedzy nauki społeczne i nauki humanistyczne:

a) ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców,

b) pełnione funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność badawczo-rozwojową, instytucjach finansowych, kancelariach prawniczych, placówkach terapeutycznych i innych organizacjach o charakterze publicznym,

c) udział w zespołach eksperckich i konkursowych;

3) w obszarze wiedzy sztuka:

a) projekty zrealizowane we współpracy ze środowiskami pozaartystycznymi,

b) prawa własności przemysłowej uzyskane w kraju lub za granicą (dotyczy sztuk projektowych),

c) ekspertyzy i inne opracowania wykonane w szczególności na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców,

d) udział w zespołach eksperckich i konkursowych.

4. Informacja o współpracy międzynarodowej:

1) we wszystkich obszarach wiedzy, z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka:

a) staże zagraniczne (wraz z określeniem czasu ich trwania),

b) udział w ocenie projektów międzynarodowych,

c) recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych z zastosowaniem wskaźnika impact factor,

d) członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych,

e) udział w międzynarodowych zespołach eksperckich,

f) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych,

g) udział w międzynarodowych zespołach badawczych;

2) w obszarze wiedzy sztuka:

a) staże zagraniczne (wraz z określeniem czasu ich trwania),

b) udział w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych,

c) uczestnictwo w projektach europejskich i innych programach międzynarodowych,

d) członkostwo w międzynarodowych organizacjach artystycznych.

5. Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim:

1) prowadzone wykłady i seminaria naukowe;

2) opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora (w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem tytułów rozpraw doktorskich;

3) artykuły i prace o charakterze popularnonaukowym;

4) przygotowane materiały do e-learningu;

5) aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę.

6. Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne.

II.

 INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIU NAUKOWYM ALBO ARTYSTYCZNYM

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 56 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).