§ 7. - Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. - Dz.U.2020.2242 t.j. - OpenLEX

§ 7. - Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2242 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2020 r.
§  7. 
1. 
Rzecznik umieszcza na tablicach informacyjnych w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, klinikach psychiatrycznych, sanatoriach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innych zakładach leczniczych sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową informację o możliwości korzystania z pomocy Rzecznika przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub osobę sprawującą faktyczną opiekę nad pacjentem.
2. 
Na tablicach informacyjnych umieszcza się dni, godziny i miejsca przyjęć Rzecznika.