§ 3. - Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. - Dz.U.2020.2242 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2242 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2020 r.
§  3. 
Rzecznik, z własnej inicjatywy, dokonuje oceny przestrzegania praw pacjentów, w szczególności w odniesieniu do pacjentów:
1)
przyjętych do szpitala psychiatrycznego bez zgody;
2)
wobec których zastosowano przymus bezpośredni;
3)
niezdolnych do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia albo leczenia;
4)
przebywających w szpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądowego o zastosowaniu środka zabezpieczającego.