Szczegółowy tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą. - Dz.U.2007.219.1623 - OpenLEX

Szczegółowy tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.219.1623

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą *

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Postanowienia ogólne

§  1.
Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej "Radą", wykonuje czynności przewidziane w ustawach i w trybie określonym w niniejszym rozporządzeniu.
§  2.
1.
Przewodniczący Rady, zwany dalej "Przewodniczącym", reprezentuje Radę oraz organizuje jej pracę, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem;
2)
podpisuje w imieniu Rady pisma;
3)
wykonuje czynności zlecone przez Radę.
2.
Wiceprzewodniczący Rady:
1)
w czasie nieobecności Przewodniczącego wykonują w jego zastępstwie czynności wymienione w ust. 1;
2)
wykonują ponadto inne czynności z upoważnienia Przewodniczącego.
3.
Podział czynności, o których mowa w ust. 2, między wiceprzewodniczących Rady wynika z przyjętych w tej sprawie ustaleń i może mieć charakter stały lub czasowy.
4.
W razie nieobecności Przewodniczącego i wiceprzewodniczących, posiedzeniom Rady przewodniczy i podpisuje w imieniu Rady pisma najstarszy wiekiem członek Prezydium Rady.
5.
Prezydium Rady, zwane dalej "Prezydium", wybierane na okres 2 lat, kieruje jej pracami oraz jest organem zapewniającym właściwe funkcjonowanie Rady w czasie między posiedzeniami plenarnymi. Prezydium w szczególności przygotowuje porządek posiedzeń plenarnych Rady.
6.
W nagłych przypadkach, wymagających podjęcia działań między posiedzeniami plenarnymi Rady, Prezydium może w jej imieniu podejmować czynności niezastrzeżone ustawowo do kompetencji Rady.
7.
W razie podjęcia przez Prezydium czynności w trybie określonym w ust. 6, Przewodniczący przedstawia sprawę Radzie na najbliższym posiedzeniu plenarnym.
§  3.
Rada powołuje rzecznika prasowego, który jest odpowiedzialny za współpracę ze środkami masowego przekazu.
§  4.
1.
Pierwsze posiedzenie Rady po zakończeniu kadencji Przewodniczącego zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.
2.
Na pierwszym posiedzeniu po zakończeniu kadencji Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada dokonuje wyboru na te stanowiska.
3.
Wybór Przewodniczącego i wiceprzewodniczących przeprowadza się oddzielnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
4.
Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów, w każdym kolejnym głosowaniu wyklucza się kandydata, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
5.
W razie zwolnienia stanowiska Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu.
6.
Rada wybiera trzech członków Prezydium na pierwszym posiedzeniu po zakończeniu jego kadencji. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
§  5.
Rada wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych na pierwszym posiedzeniu po zgłoszeniu kandydatów przez zgromadzenia ogólne sędziów wszystkich apelacji.
§  6.
1.
Rada powołuje ze swego składu stałe komisje:
1)
komisję orzecznictwa i spraw ogólnych, której zadaniem jest projektowanie działań Rady zmierzających do ujednolicania wykładni prawa w orzecznictwie sądowym oraz opracowanie informacji z rocznej działalności Rady oraz postulaty co do aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości;
2)
komisję do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, której zadaniem jest analizowanie wyroków sądów dyscyplinarnych, składanie wniosków w przedmiocie żądania podjęcia czynności dyscyplinarnych, w tym żądania wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawach o sprzeniewierzenie się niezawisłości sędziowskiej, wnoszenie odwołań od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji i występowanie o wznowienie postępowania dyscyplinarnego;
3)
komisję budżetową, której zadaniem jest coroczne:
a)
projektowanie uchwały zawierającej plan dochodów i wydatków,
b)
dokonanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, analizy danych zawartych w oświadczeniach prezesów sądów apelacyjnych oraz prezesów wojskowych sądów okręgowych o ich stanie majątkowym i przedstawianie Radzie wniosków z tej analizy;
4)
komisję do spraw wizytacji i lustracji, której zadaniem jest przygotowanie uchwał w sprawach przeprowadzenia wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej, lustracji działalności sądu w określonym zakresie albo lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę;
5)
komisję do spraw etyki zawodowej sędziów, której zadaniem jest przygotowywanie uchwał dotyczących zbioru zasad etyki zawodowej sędziów oraz przestrzegania tych zasad.
2.
Rada może powoływać inne komisje problemowe dla opracowania spraw przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę.
§  7.
Rada używa pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiedzenia Rady

§  8.
1.
Posiedzenia Rady w sprawie przedstawienia opinii dotyczącej powołania lub odwołania prezesa sądu powszechnego Przewodniczący zwołuje w czasie umożliwiającym podjęcie przez Radę uchwały w tej sprawie w ustawowym terminie.
2.
Zwołując posiedzenie Rady, Przewodniczący przesyła jej członkom zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad. Zawiadomienia oraz materiały będące przedmiotem rozpatrzenia przez Radę powinny być doręczone nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
3.
Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia osoby spoza Rady.
§  9.
1.
Członkowie Rady jak również, po przedłożeniu Przewodniczącemu upoważnienia, przedstawiciel Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Ministra Sprawiedliwości, potwierdzają obecność na posiedzeniu złożeniem podpisu na liście obecności.
2.
Przewodniczący przedstawia Radzie do zatwierdzenia projekt porządku obrad. Porządek obrad może być rozszerzony o sprawy, których pilność rozpatrzenia jest uzasadniona. Po zatwierdzeniu porządku obrad może być on rozszerzony na wniosek członka Rady tylko w przypadkach wyjątkowych. Porządek obrad nie może być rozszerzony o sprawy określone w § 4 ust. 2-6 i w § 5.
3.
Sprawy przedstawione do rozpatrzenia są referowane przez członków Rady wskazanych przez Przewodniczącego lub Radę.
§  10.
1.
Rozstrzygnięcia są przyjmowane przez Radę na zasadzie uzgodnienia, a rozstrzygnięcia związane z koniecznością podjęcia uchwały lub dokonania wyboru są przyjmowane w drodze głosowania.
2.
Bezwzględną większość, o której mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, uzyskuje wniosek, za którym oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
3.
Jeżeli w sprawie dotyczącej powołania na stanowisko sędziego wymaganą większość głosów otrzyma więcej kandydatów niż liczba wolnych stanowisk sędziowskich, uznaje się za wybranych tych, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą, najmniejszą wymaganą liczbę głosów, a uznanie wszystkich kandydatów za wybranych spowodowałoby przekroczenie liczby wolnych stanowisk sędziowskich, w stosunku do tych kandydatów przeprowadza się dalsze głosowanie.
4.
Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad postępowania lub ujawnienia nowych istotnych okoliczności, na podstawie uchwały Rady podjętej na wniosek członka Rady zgłoszony w terminie określonym do zgłaszania zastrzeżeń do protokołu posiedzenia.
5.
Przewodniczący ustala wyniki głosowania.
6.
Uchwały Rady w sprawach niebędących sprawami indywidualnymi nie wymagają sporządzenia pisemnego uzasadnienia.
§  11.
Dla przygotowania projektu uchwały Przewodniczący może powołać zespół lub wyznaczyć referenta.
§  12.
1.
W sprawie uchwały o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przed wystąpieniem z tym wnioskiem Rada może zasięgnąć opinii prawnej.
2.
Rada wyznacza swoich przedstawicieli w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.
§  13.
1.
Z posiedzenia Rady jest sporządzany protokół.
2.
W protokole zamieszcza się:
1)
listę osób biorących udział w posiedzeniu;
2)
przyjęty porządek obrad;
3)
postanowienia, stanowiska i uchwały Rady;
4)
skrót wypowiedzi członków Rady oraz biorącego udział w posiedzeniu przedstawiciela Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Ministra Sprawiedliwości; na zarządzenie Przewodniczącego lub na wniosek wypowiadającego się zamieszczeniu podlega pełna wypowiedź.
3.
Protokoły posiedzeń i uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
4.
Protokół jest wykładany do wglądu członków Rady w sekretariacie na trzy dni przed kolejnym posiedzeniem Rady. Przy braku zastrzeżeń, które można zgłosić przed zatwierdzeniem porządku obrad kolejnego posiedzenia, protokół uznaje się za przyjęty, co odnotowuje się w protokole tego posiedzenia.

Postępowanie Rady w sprawach indywidualnych

§  14.
Postępowanie Rady w sprawach indywidualnych dotyczy w szczególności:
1)
rozpatrywania i oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych;
2)
przedstawiania Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych;
3)
rozpatrywania i rozstrzygania wniosków w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku;
4)
rozpatrywania i rozstrzygania wniosków w przedmiocie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070).
§  15.
1.
Pisma w sprawach rozpatrywanych przez Radę doręcza się uczestnikom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Pisma adresowane do sędziów doręcza się za pośrednictwem prezesów właściwych sądów.
2.
Uchwały Rady doręcza się w odpisach uwierzytelnionych przez Biuro Rady.
3.
Akta spraw są dostępne dla uczestników postępowania w godzinach pracy Biura Rady z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych. Uczestnicy postępowania mogą przeglądać udostępnione akta spraw oraz sporządzać na swoje potrzeby odpisy lub wyciągi z tych akt. Na pisemny wniosek uczestnik postępowania może otrzymać odpisy i wyciągi z akt, z potwierdzeniem przez Biuro Rady ich zgodności z oryginałami.
4.
Za zezwoleniem Przewodniczącego, na zasadach określonych w ust. 3, akta sprawy mogą być na pisemny wniosek udostępnione do przejrzenia także innym osobom, jeżeli wykażą interes prawny w postępowaniu i nie zostaną przez to naruszone interesy uczestników postępowania.
5.
Po zakończeniu postępowania, za zgodą Przewodniczącego Rady, uczestnikowi postępowania może być wydany dokument złożony przez niego do akt. Wydanie dokumentu może być uzależnione od złożenia jego odpisu lub wyciągu z jego treści.
§  16.
1.
Po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawach, o których mowa w § 14, Przewodniczący wydaje w jego sprawie zarządzenie. W razie braków wniosku uniemożliwiających jego rozpatrzenie, Przewodniczący zarządza jego uzupełnienie w terminie wskazanym w zarządzeniu, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
2.
Jeżeli do rozpatrzenia indywidualnej sprawy sędziego są niezbędne akta osobowe, Przewodniczący zwraca się do właściwego sądu o ich przedstawienie Radzie. Rada zwraca akta niezwłocznie po ich wykorzystaniu.
§  17.
1.
Sprawy indywidualne są przygotowywane na posiedzenia plenarne w zespołach w składzie 3-5 członków Rady wyznaczanych przez Przewodniczącego. Zespół wybiera referentów poszczególnych spraw.
2.
Członkami zespołu nie mogą być sędziowie sądu, którego dotyczy sprawa, ani sędziowie sądu położonego w okręgu sądowym obejmującym ten sąd.
§  18.
1.
Referent przedstawia zespołowi stan sprawy oraz proponuje treść stanowiska.
2.
Zespół ocenia w pierwszej kolejności, czy materiały sprawy są wystarczające do zajęcia stanowiska i w razie stwierdzenia braków przedstawia sprawę Przewodniczącemu celem zarządzenia jego uzupełnienia. Zakres uzupełnienia wniosku powinien być ściśle określony. Jeżeli Przewodniczący nie podziela stanowiska zespołu, przedstawia sprawę Radzie.
3.
W razie niestwierdzenia braków wniosku, zespół zajmuje stanowisko co do jego merytorycznego załatwienia.
4.
Zespół podejmuje decyzje większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos referenta.
5.
Po głosowaniu sporządza się protokół, który zawiera wymienienie nazwisk członków zespołu ze wskazaniem referenta, określenie przedmiotu sprawy oraz daty posiedzenia, treść zajętego stanowiska oraz podpisy członków zespołu. Na żądanie członka zespołu w protokole wskazuje się sposób głosowania przez poszczególnych członków zespołu.
§  19.
1.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zespołu lub z własnej inicjatywy, Przewodniczący zaprasza, celem odbycia rozmowy w siedzibie Rady, uczestnika postępowania, prezesa właściwego sądu, sędziego wizytatora lub innego sędziego.
2.
W zaproszeniu Przewodniczący, po uzgodnieniu z zespołem, określa termin, miejsce spotkania oraz jego przedmiot. Rozmowę przeprowadzają członkowie zespołu, Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.
3.
Przewodniczący może, z własnej inicjatywy albo na wniosek zespołu lub Rady, zaprosić osoby, o których mowa w ust. 1, na posiedzenie plenarne Rady.
§  20.
1.
W sprawach indywidualnych Rada podejmuje uchwały po wszechstronnym rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień uczestników postępowania. Rada nie rozważa okoliczności objętych ochroną informacji niejawnych, jeżeli nie zostały jej one przedstawione w sposób przewidziany prawem.
2.
Sprawy indywidualne umieszczone w porządku obrad przedstawia na posiedzeniu plenarnym referent sprawy lub w jego zastępstwie inny członek zespołu. Referent przedstawia zwięźle stan sprawy, zaznaczając okoliczności istotne dla podjęcia uchwały przez Radę, stanowisko zespołu w rozstrzyganej sprawie oraz odpowiada na pytania członków Rady zmierzające do uzupełnienia referatu oraz wyjaśnienia motywów zajętego stanowiska.
3.
W uzasadnionych przypadkach Rada może zażądać uzupełnienia materiałów sprawy. Przepisy § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  21.
1.
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych dotyczące rozpatrzenia i oceny kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiskach sędziów w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych - nie podlegają pisemnemu uzasadnieniu i stanowią załączniki do protokołu posiedzenia Rady.
2.
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych dotyczące przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych - podlegają pisemnemu uzasadnieniu, jeżeli dotyczą kandydatury, która nie uzyskała oceny uzasadniającej objęcie wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Uchwały Rady w innych sprawach indywidualnych, w których zainteresowanemu przysługuje odwołanie lub skarga, podlegają pisemnemu uzasadnieniu. Do uchwały dołącza się wypis z protokołu posiedzenia zawierający wskazanie liczby członków Rady biorących udział w jej podjęciu oraz wyniki głosowania.
4.
Uzasadnienie uchwały sporządza się w terminie jednego miesiąca od jej podjęcia.
5.
Uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3, doręcza się z urzędu uczestnikom postępowania wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o dopuszczalności oraz trybie wniesienia odwołania lub skargi do Sądu Najwyższego.
§  22.
Rada umarza postępowanie, jeżeli podjęcie uchwały stało się zbędne lub niedopuszczalne.

Rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego

§  23.
1.
Rada rozpatruje kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego na podstawie przedstawionej Radzie dokumentacji zawierającej:
1)
dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydata, w szczególności kartę zgłoszenia;
2)
ocenę kwalifikacji kandydata sporządzoną przez prezesa lub innego sędziego właściwego sądu albo sędziego wizytatora;
3)
opinię kolegium właściwego sądu;
4)
wyciąg z protokołu właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów.
2.
Do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, mogą być dołączone przez kandydata opinie służbowe lub zawodowe, listy rekomendujące i inne dokumenty uzasadniające zgłoszenie kandydata.
§  24.
1.
Uchwała Rady dotycząca przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów obejmuje kandydatury wyłonione w trybie określonym w § 16-21 ust. 1.
2.
Rada podejmuje odrębną uchwałę dotyczącą kandydatury, która nie uzyskała oceny uzasadniającej objęciem wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałę tę wraz z uzasadnieniem Rada przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości, zwracając przesłaną dokumentację w sprawie kandydatury.

Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku oraz powrotu na stanowisko sędziowskie

§  25.
1.
Wniosek w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku powinien zawierać uzasadnienie.
2.
Do wniosku powinny być dołączone dowody uzasadniające okoliczności stanowiące, zgodnie z ustawą, podstawę przeniesienia sędziego w stan spoczynku, a w szczególności:
1)
orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2)
szczegółowe zestawienie okresów niepełnienia służby ze względu na chorobę i urlop dla poratowania zdrowia;
3)
zaświadczenia lekarskie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia sędziego.
3.
Do wniosku o przeniesienie sędziego w stan spoczynku ze względu na zmianę ustroju sądów lub zmianę granic okręgów sądowych powinny być dołączone dokumenty wykazujące te okoliczności wraz z wyjaśnieniem przyczyn nieprzeniesienia sędziego do innego sądu.
§  26.
Wniosek o powrót na stanowisko sędziego powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające ustanie przyczyn przeniesienia sędziego w stan spoczynku.

Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków w przedmiocie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070)

§  27.
1.
Przewodniczący przedstawia Radzie do zatwierdzenia propozycje składu zespołów oraz referentów spraw.
2.
Zespół rozpatrujący wniosek, po zbadaniu, czy został on złożony przez osobę uprawnioną i czy jest dostatecznie uwiarygodniony, przedstawia Radzie stanowisko w przedmiocie wszczęcia lub odmowy uwzględnienia wniosku.
§  28.
1.
O wszczęciu lub odmowie uwzględnienia wniosku Rada rozstrzyga w drodze uchwały.
2.
Odpis uchwały doręcza się wnioskodawcy oraz zainteresowanemu sędziemu lub członkowi jego rodziny wraz z odpisem wniosku. Odpis uchwały o wszczęciu postępowania doręcza się również jednostce organizacyjnej wypłacającej uposażenie sędziowskie lub uposażenie rodzinne.
3.
Doręczając sędziemu lub członkowi jego rodziny odpis uchwały o wszczęciu postępowania, Rada udziela pouczenia o treści art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 14 pkt 4, wzywając do złożenia wyjaśnień na piśmie oraz wniosków dowodowych, i wyznacza w tym celu termin odpowiedni w stosunku do rodzaju sprawy oraz osoby wnioskodawcy.
§  29.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 28 ust. 3, i po przeprowadzeniu przez zespół postępowania wyjaśniającego na podstawie przedstawionych dowodów, Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku stwierdzającą okoliczności, o jakich mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 14 pkt 4, lub odmawiającą ich stwierdzenia.

Przepis przejściowy i przepis końcowy

§  30.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia jego wejścia w życie.
§  31.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 73, poz. 484 i Nr 136, poz. 959.

* Z dniem 2 grudnia 2010 r. nin. rozporządzenie traci moc w części wydanej na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U.01.100.1082), w zakresie, w jakim jest sprzeczna z art. 187 ust. 4 w związku z art. 2 Konstytucji RP, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.09.202.1567).