Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1681

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb działań pracowników ochrony, polegających na:
1) ustalaniu uprawnień osób do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych;
2) legitymowaniu osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) wzywaniu osób do opuszczenia obszaru lub obiektu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku;
4) ujęciu osób stwarzających, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.
§  2.
1. Ustalenia uprawnienia osoby do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych pracownik ochrony dokonuje przez:
1) sprawdzenie, czy osoba posiada przepustkę, identyfikator albo inny dokument uprawniający do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym, wystawiony przez osobę zarządzającą tym obszarem lub obiektem;
2) porównanie okazanego dokumentu z określonym dla niego wzorem;
3) sprawdzenie okazanego dokumentu pod względem:
a) zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby,
b) terminu jego ważności.
2. Ustalenia uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ochrony może dokonać także na podstawie ustnego lub pisemnego upoważnienia do przebywania przez osobę na obszarze lub w obiekcie chronionym, wydanego przez zarządzającego tym obiektem lub obszarem.
3. Pracownik ochrony, na żądanie osoby, w stosunku do której podejmuje czynności określone w ust. 1 i 2:
1) podaje swoje imię i nazwisko oraz okazuje legitymację pracownika ochrony fizycznej albo legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w taki sposób, aby osoba, wobec której jest podejmowana ta czynność, miała możliwość odczytania i zanotowania danych zawartych w tym dokumencie;
2) podaje podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności.
§  3. Przed rozpoczęciem legitymowania osoby pracownik ochrony:
1) podaje swoje imię i nazwisko oraz, w razie potrzeby, okazuje legitymację pracownika ochrony fizycznej albo legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w taki sposób, aby osoba legitymowana miała możliwość odczytania i zanotowania danych zawartych w tym dokumencie;
2) podaje podstawę prawną i przyczynę legitymowania.
§  4.
1. Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie:
1) dowodu osobistego;
2) tymczasowego dowodu osobistego;
3) tymczasowego zaświadczenia tożsamości;
4) dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca;
5) paszportu;
6) innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w fotografię i adres zamieszkania osoby legitymowanej.
2. Przystępując do legitymowania, pracownik ochrony wzywa osobę legitymowaną do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.
§  5.
1. Pracownik ochrony, legitymując, dokonuje sprawdzenia okazanego dokumentu pod względem zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby legitymowanej.
2. W razie legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, pracownik ochrony ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby.
§  6. Z czynności legitymowania pracownik ochrony sporządza notatkę, zawierającą imię i nazwisko osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania.
§  7.
1. Pracownik ochrony po okrzyku "Ochrona!" i podaniu swojego imienia i nazwiska wzywa osobę nieposiadającą uprawnienia do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym albo zakłócającą porządek do opuszczenia obszaru lub obiektu, informując ją o przyczynie wydania tego polecenia.
2. W przypadku niepodporządkowania się poleceniu, o którym mowa w ust. 1, pracownik ochrony wzywa Policję i sporządza notatkę o okolicznościach tego wezwania.
§  8. Przy ujęciu osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, pracownik ochrony po okrzyku "Ochrona!":
1) wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem i odstąpienia od wykonywania czynności stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
2) uniemożliwia oddalenie się osoby ze wskazanego miejsca;
3) informuje osobę o ujęciu i jego przyczynach oraz uprzedza o obowiązku zastosowania się do wydawanych poleceń;
4) legitymuje osobę ujętą w celu ustalenia jej tożsamości;
5) niezwłocznie powiadamia Policję;
6) przekazuje osobę ujętą przybyłym na wezwanie funkcjonariuszom Policji.
§  9. Pracownik ochrony jest obowiązany do udzielenia pierwszej pomocy osobie ujętej, która ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność. W razie potrzeby właściwy przełożony lub osoba pełniąca służbę dyżurną zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe osobom poszkodowanym.
§  10.
1. Każdy przypadek ujęcia osoby pracownik ochrony dokumentuje w notatce.
2. Notatka, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko osoby ujętej;
2) datę, godzinę i miejsce ujęcia;
3) przyczynę ujęcia;
4) datę i godzinę poinformowania oraz przekazania osoby Policji;
5) numer legitymacji pracownika ochrony fizycznej albo legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz jego imię i nazwisko;
6) informację o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. Nr 144, poz. 933).