Szczegółowy sposób wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.81.886 - OpenLEX

Szczegółowy sposób wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.81.886

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 lipca 2001 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wykonywania przez sędziów rodzinnych nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń o skierowaniu nieletniego do ośrodka kuratorskiego, o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, domu pomocy społecznej, ośrodku szkolno-wychowawczym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, schronisku dla nieletnich i zakładzie poprawczym, jak również decyzji o umieszczeniu w policyjnej izbie dziecka, a w szczególności:
1)
tryb przeprowadzania kontroli oraz sposób dokumentowania jej przebiegu i wyników,
2)
tryb wykonywania zaleceń wydanych w toku sprawowania nadzoru.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o placówce, należy przez to rozumieć ośrodek kuratorski, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, dom pomocy społecznej, ośrodek szkolno-wychowawczy, publiczny zakład opieki zdrowotnej, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, policyjną izbę dziecka.
Nadzór nad placówką wykonuje sędzia rodzinny wyznaczony przez prezesa sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się ta placówka.
Sędzia rodzinny niezwłocznie powiadamia kierownika placówki o przystąpieniu do czynności kontrolnych i o zakresie kontroli.
Wykonywanie nadzoru polega na kontroli i ocenie:
1)
legalności umieszczenia i pobytu nieletnich w placówce oraz zwalniania ich z placówki,
2)
zgodności umieszczania nieletnich w placówce z orzeczeniami sądów,
3)
przestrzegania praw i obowiązków nieletnich, zwłaszcza w zakresie, w jakim naruszenie tych praw i obowiązków może pociągać za sobą odpowiedzialność karną i dyscyplinarną,
4)
zgodności udzielania nagród i stosowania kar dyscyplinarnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
5)
prawidłowości stosowanych w placówce metod i środków oddziaływania na nieletnich, zwłaszcza w zakresie ich zgodności z prawem i skuteczności,
6)
prawidłowości dokumentacji dotyczącej nieletniego oraz dokonywania okresowych analiz i ocen postępów w procesie resocjalizacji,
7)
przestrzegania ustalonego porządku, dyscypliny i prawidłowości postępowania w przypadku ujawnienia popełnienia przestępstwa oraz w innych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa placówki,
8)
zapewnienia nieletniemu warunków bytowych i sanitarnych, opieki zdrowotnej oraz możliwości udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych oraz rozwijania jego aktywności społecznej,
9)
udzielania nieletnim opuszczającym placówkę odpowiedniej pomocy określonej odrębnymi przepisami,
10)
prawidłowości i terminowości załatwiania próśb, skarg i wniosków nieletnich.
1.
Z przebiegu kontroli sędzia rodzinny sporządza sprawozdanie, które powinno zawierać dane dotyczące zakresu kontroli, omówienie czynności kontrolnych oraz zwięzłe ustalenie wyników przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.
2.
Oryginał sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się w aktach właściwego sądu okręgowego. Jego odpis prezes sądu okręgowego przesyła w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli kierownikowi placówki oraz organowi prowadzącemu placówkę.
1.
Kierownik placówki lub organ prowadzący placówkę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania zgłosić prezesowi sądu okręgowego zastrzeżenia, uwagi lub wnioski dotyczące ustaleń wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych.
2.
Prezes sądu okręgowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, uwag lub wniosków, o których mowa w ust. 1, zawiadamia zgłaszającego o sposobie ich załatwienia i wyznacza termin do wykonania zaleceń pokontrolnych.
3.
W celu omówienia wyników kontroli prezes sądu okręgowego może zorganizować naradę pokontrolną. O terminie i przedmiocie narady zawiadamia się kierownika placówki i organ prowadzący placówkę.
Kierownik placówki lub organ prowadzący placówkę po upływie wyznaczonego terminu do wykonania zaleceń pokontrolnych niezwłocznie składa sędziemu rodzinnemu sprawującemu nadzór informację dotyczącą zakresu i sposobu ich wykonania.
W celu zapewnienia prawidłowego sprawowania nadzoru oraz właściwego wykonywania zaleceń pokontrolnych prezes sądu okręgowego może organizować narady z udziałem sędziów rodzinnych sprawujących nadzór, kierowników nadzorowanych placówek oraz przedstawicieli organów prowadzących te placówki.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania przez sędziów rodzinnych nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 3, poz. 16).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.122.1281) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2004 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.122.1281) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2004 r.