Szczegółowy sposób przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego. - Dz.U.2020.124 t.j. - OpenLEX

Szczegółowy sposób przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.124 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326) zarządza się, co następuje:
Egzamin na tłumacza przysięgłego, zwany dalej "egzaminem", jest przeprowadzany przez zespół egzaminacyjny wyznaczony przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanego dalej "Przewodniczącym Komisji", zgodnie z przepisami o trybie działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.
1. 
Termin i miejsce egzaminu wyznacza Przewodniczący Komisji.
2. 
Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego, zwanego dalej "kandydatem", o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.
1. 
W trakcie części pisemnej egzaminu kandydat nie może korzystać z materiałów pomocniczych, z wyjątkiem przyniesionych przez siebie słowników, glosariuszy, leksykonów i encyklopedii w postaci papierowej.
2. 
Wątpliwości w zakresie dopuszczenia materiałów pomocniczych rozstrzyga zespół egzaminacyjny.
3. 
W trakcie części ustnej egzaminu kandydat nie może korzystać z materiałów pomocniczych.
1. 
Członkowie zespołu egzaminacyjnego sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
2. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może wykluczyć z egzaminu osobę, która w trakcie jego trwania korzysta z niedozwolonej pomocy, pomaga innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu.
3. 
Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole, o którym mowa w § 12 ust. 1.
1. 
Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających samodzielną pracę osób, które do niego przystąpiły.
2. 
Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana do okazania zawierającego zdjęcie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata oraz dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
3. 
W trakcie egzaminu osoba, która do niego przystąpiła, może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody członka zespołu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali osoba wychodząca przekazuje pracę przewodniczącemu lub, w razie jego nieobecności, innemu członkowi zespołu egzaminacyjnego, który odnotowuje godzinę przekazania i zwrotu tej pracy.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia osoby przystępujące do egzaminu o treści przepisów § 3, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3.
1. 
Część pisemną egzaminu wszyscy kandydaci zdają tego samego dnia w tych samych godzinach.
2. 
Część pisemna egzaminu polega na tłumaczeniu 4 tekstów:
1)
dwóch z języka polskiego na język obcy, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym;
2)
dwóch z języka obcego na język polski, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym.
3. 
Część pisemna egzaminu trwa 4 godziny.
4. 
Pisemna praca egzaminacyjna zostaje opatrzona kodem cyfrowym. Praca zostaje odkodowana dopiero po ocenie pisemnych prac egzaminacyjnych wszystkich kandydatów.
5. 
Na pracy pisemnej kandydatowi nie wolno umieszczać swojego nazwiska ani żadnych innych danych pozwalających ustalić jego tożsamość.
1. 
Po przeprowadzeniu części pisemnej egzaminu zespół egzaminacyjny ustala jego wynik stanowiący sumę punktów przyznawanych dla każdego z 4 tekstów, osobno, w zakresie umiejętności językowych i tłumaczeniowych; za umiejętności:
1)
tłumaczeniowe przyznaje się do 25 punktów:
a)
za stronę merytoryczną tłumaczenia (zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału),
b)
za stronę terminologiczną tłumaczenia (terminologia i frazeologia języka specjalistycznego),
c)
za stronę formalną tłumaczenia (znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń poświadczonych);
2)
językowe przyznaje się do 25 punktów, w szczególności za poprawność interpunkcyjną, ortograficzną, gramatyczną, leksykalną (leksyka niespecjalistyczna) i stylistyczną.
1a. 
W przypadku popełnienia przez kandydata błędu powodującego istotne naruszenie sensu tekstu źródłowego (błąd krytyczny) można obniżyć punktację o nie więcej niż 10 punktów w kategorii umiejętności tłumaczeniowych za każdy taki błąd.
2. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata z części pisemnej egzaminu wynosi 200 punktów.
3. 
Ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 150 punktów.
1. 
Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia zakończenia części pisemnej egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. 
Do części ustnej egzaminu dopuszcza się kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu.
3. 
Przewodniczący Komisji może w wyjątkowych wypadkach wyznaczyć termin części ustnej egzaminu w terminie krótszym niż określony w ust. 1.
1. 
Część ustna egzaminu polega na tłumaczeniu:
1)
a vista (kandydat otrzymuje do tłumaczenia tekst w formie pisemnej) z języka obcego na język polski dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym;
2)
konsekutywnym (egzaminator odczytuje lub odtwarza tekst z przerwami na tłumaczenie) z języka polskiego na język obcy dwóch tekstów, w tym jednego, który jest pismem sądowym, urzędowym lub tekstem prawniczym.
2. 
Teksty do tłumaczenia a vista są wręczane kandydatowi bezpośrednio przed tłumaczeniem, przy czym kandydat otrzymuje 2 minuty na przeczytanie tych tekstów przed rozpoczęciem tłumaczenia.
3. 
Część ustna egzaminu jest utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
1. 
Po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu zespół egzaminacyjny ustala jego wynik stanowiący sumę punktów przyznawanych dla każdego z 4 tekstów, osobno, w zakresie umiejętności językowych i tłumaczeniowych; za umiejętności:
1)
tłumaczeniowe przyznaje się do 25 punktów:
a)
za stronę merytoryczną tłumaczenia (zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału),
b)
za stronę terminologiczną tłumaczenia (terminologia i frazeologia języka specjalistycznego);
2)
językowe przyznaje się do 25 punktów, w szczególności za poprawność gramatyczną, leksykalną (leksyka niespecjalistyczna), stylistyczną, fonetyczno-intonacyjną, dykcję i płynność wypowiedzi.
1a. 
W przypadku popełnienia przez kandydata błędu krytycznego można obniżyć punktację o nie więcej niż 10 punktów w kategorii umiejętności tłumaczeniowych za każdy taki błąd.
2. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata z części pisemnej egzaminu wynosi 200 punktów.
3. 
Ocenę pozytywną części ustnej otrzymuje kandydat, który uzyskał co najmniej 150 punktów.
1. 
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.
2. 
Protokół podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego, którzy brali udział w przeprowadzeniu egzaminu.
3. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje protokół oraz utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk zapis części ustnej egzaminu Przewodniczącemu Komisji, który jest obowiązany do ich przechowywania przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu przez ostatniego członka zespołu egzaminacyjnego.
4. 
Kopia protokołu jest przekazywana Ministrowi Sprawiedliwości, który na jego podstawie wydaje niezwłocznie świadectwa potwierdzające nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2005 r.