§ 1. - Szczegółowy sposób przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. - Dz.U.2014.732 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy sposób przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.732

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2019 r.
§  1. 
Dokumentację dołączaną do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zwanego dalej "wnioskiem", przedstawia się w formacie Wspólnego Dokumentu Technicznego (Common Technical Document (CTD)), zwanego dalej "CTD", zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.