Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1212

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego

Na podstawie art. 8g ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego, zwanego dalej "Parkiem".
1.
Park przekazuje projekt rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 8g ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej "ustawą", i planu finansowego w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych i podzadań, o którym mowa w art. 8g ust. 4 ustawy, ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w sposób, w trybie i w terminach określonych w przepisach dotyczących opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.
2.
Łącznie z projektami, o których mowa w ust. 1, Park przekazuje uzasadnienie planowanych przychodów i kosztów.
Kosztami działalności Parku są koszty i wydatki, o których mowa w art. 8g ust. 1 ustawy.
1.
Park tworzy fundusz statutowy.
2.
Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie Parku w dniu rozpoczęcia przez Park działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań.
3.
Fundusz statutowy zwiększa się o:
1)
wartość składników rzeczowego majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji, otrzymanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;
2)
zysk netto.
4.
Fundusz statutowy zmniejsza się o:
1)
wartość składników rzeczowego majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji, przekazanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów;
2)
stratę netto.
1.
Park sporządza roczne sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego, zwane dalej "rocznym sprawozdaniem", w układzie informacji określonych w rocznym planie finansowym.
2.
Roczne sprawozdanie parku narodowego zatwierdza minister właściwy do spraw środowiska.
1.
Park przekazuje roczne sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 10 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.
2.
Łącznie z rocznym sprawozdaniem Park przekazuje organom, o których mowa w ust. 1, część opisową wykonania planowanych przychodów i kosztów.
1.
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania Parku dokonuje minister właściwy do spraw środowiska.
2.
Koszty postępowania o zamówienie publiczne związane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania ponosi Park.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.