§ 9. - Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2492

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
§  9. 
1. 
Wody Polskie przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w celu dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, w sposób określony w ust. 2-9.
2. 
Na podstawie wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków, Wody Polskie uzgadniają z właściwymi dysponentami części budżetowych listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
3. 
Wody Polskie przekazują informacje o kwotach środków planowanych na dofinansowanie zadań znajdujących się na listach, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w terminie wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekazuje zbiorczą informację o kwocie środków określonych przez Wody Polskie na dofinansowanie zadań znajdujących się na listach, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie umożliwiającym ujęcie w projekcie ustawy budżetowej rezerwy celowej, o której mowa w art. 253 ust. 2 ustawy, zwanej dalej "rezerwą celową".
5. 
Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, mogą być zmieniane w ramach kwot, o których mowa w ust. 3. Zmiany list są uzgadniane przez Wody Polskie z właściwymi dysponentami części budżetowych.
6. 
Wody Polskie zawierają z państwowymi jednostkami budżetowymi umowy o realizację zadań znajdujących się na listach zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2.
7. 
W umowach, o których mowa w ust. 6, określa się w szczególności:
1)
obowiązki państwowych jednostek budżetowych w zakresie:
a)
występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej,
b)
rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,
c)
składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,
d)
przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,
e)
dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz końcowego rozliczenia finansowego zadań;
2)
obowiązki Wód Polskich w zakresie:
a)
weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,
b)
weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwowe jednostki budżetowe,
c)
dokonywania kontroli realizacji zadań.
8. 
Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o uruchomienie środków z rezerwy celowej, po ich akceptacji przez Wody Polskie, przekazywane właściwym dysponentom części budżetowych, stanowią dla tych dysponentów części budżetowych podstawę do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej.
9. 
Wody Polskie przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w wysokości wynikającej z zaakceptowanych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich akceptacji.
10. 
Wody Polskie informują ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej o przekazaniu środków na dochody budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania środków, wskazując zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, w celu dofinansowania których są przekazywane środki.