§ 5. - Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2492

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
§  5. 
1. 
W rocznym planie finansowym Wód Polskich koszty wykazywane są w układzie rodzajowym.
2. 
Poza układem rodzajowym kosztów, równolegle Wody Polskie prowadzą ewidencję i rozliczają koszty według miejsc powstawania i typów działalności określonych zadaniami Wód Polskich.
3. 
Ewidencja i rozliczanie kosztów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia podział kosztów na:
1)
koszty bezpośrednie - w stosunku do których istnieje możliwość zakwalifikowania do zadań Wód Polskich, na podstawie wskazania lub dokumentacji;
2)
koszty pośrednie - związane z kierowaniem całokształtem działalności Wód Polskich i jego obsługą jako całości, których jednoznaczne przypisanie do zadań Wód Polskich nie jest możliwe.
4. 
Koszty pośrednie są przypisywane do poszczególnych funkcji, zadań, podzadań i działań za pomocą wskaźnika podziału kosztów pośrednich wyliczanego w oparciu o etaty kalkulacyjne, według następującego wzoru:

KOn = Zn / ΣZn × 100%

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KOn - klucz ogólny do działania "n",

Zn - liczba pełnych etatów przypisanych bezpośrednio do działania "n" w Wodach Polskich,

ΣZn - łączna liczba pełnych etatów przypisanych bezpośrednio do wszystkich działań Wód Polskich na koniec okresu sprawozdawczego.

5. 
Rozliczenia sumy kosztów pośrednich dokonuje się kluczami ogólnymi wyliczonymi dla poszczególnych działań zgodnie ze wzorem:

KPn = ΣKP × KOn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KPn - poniesione koszty pośrednie w ramach działania "n",

ΣKP - suma kosztów pośrednich w Wodach Polskich,

KOn - klucz ogólny do działania "n".

6. 
Rozliczenia kosztów pośrednich dokonuje się w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
7. 
Środki, o których mowa w art. 255 ustawy, uzyskane w roku budżetowym oraz w latach ubiegłych, mogą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Wód Polskich, o ile nie będzie to skutkować brakiem środków na bieżącą działalność Wód Polskich.