§ 1. - Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2492

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
§  1. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej "Wodami Polskimi", przekazuje projekt rocznego planu finansowego, o którym mowa w art. 252 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanej dalej "ustawą", ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.