Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.647

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji

Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji, zwanego dalej "Funduszem", w tym elementy rocznego planu finansowego;
2) szczegółowy sposób postępowania w zakresie:
a) udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, zwanej dalej "ustawą",
b) przekazywania środków na nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych lub spółek kapitałowych, o których mowa w art. 56 ust. 4c ustawy, oraz udzielanie pożyczek, o których mowa w art. 56 ust. 4d1 ustawy.
§  2. 
1.  Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej "planem", sporządzany jest zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191).
2.  Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu.
3.  Dysponent Funduszu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej zatwierdza plan z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.
§  3. 
1.  Wniosek o wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego z Funduszu składa organ, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym postępowaniu administracyjnym lub sądowym.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) odpis dokumentu zawierający tytuł wykonawczy do spełnienia świadczenia pieniężnego lub inny dokument poświadczający w sposób wiarygodny poniesione koszty;
2) adres zamieszkania lub zameldowania osoby uprawnionej;
3) wskazanie sposobu realizacji wypłaty odszkodowania lub innego wnioskowanego świadczenia pieniężnego, w tym numeru rachunku bankowego, jeżeli realizacja wypłaty ma nastąpić przelewem;
4) kwoty przypadające do wypłaty poszczególnym osobom uprawnionym, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w tytule wykonawczym, o którym mowa w pkt 1, i okresy, za jakie naliczone mają być odsetki.
§  4. 
1.  Wniosek o dotację celową na dofinansowanie zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia, jednostka samorządu terytorialnego przekazuje w formie pisemnej do dysponenta Funduszu.
2.  Wniosek o dotację celową, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1) kwotę wnioskowanej dotacji celowej;
2) uzasadnienie prawne i ekonomiczne przyznania dotacji celowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego wskazujące szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej sytuacją finansową uniemożliwiającą samodzielne zaspokajanie roszczeń;
3) odpis prawomocnego wyroku sądowego, ugody sądowej lub ostatecznej decyzji administracyjnej, na podstawie których nastąpiło spełnienie świadczenia pieniężnego;
4) poświadczone przez organ wnioskujący kopie dokumentów umożliwiających weryfikację tożsamości osoby lub osób uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz prawidłowości reprezentacji tej osoby lub osób;
5) adres zamieszkania lub zameldowania osoby uprawnionej;
6) dokumenty poświadczające posiadanie środków finansowych na realizację zadania co najmniej w wysokości, o której mowa w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
7) numer rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego, na który dotacja ma zostać przekazana.
3.  Dysponent Funduszu może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do przedstawienia dodatkowych dokumentów i informacji w związku ze złożonym wnioskiem o dotację celową, o której mowa w ust. 1.
§  5. 
1.  Dysponent Funduszu może powierzyć Bankowi Gospodarstwa Krajowego, na podstawie umowy, dokonywanie oceny i analizy wniosku o udzielenie z Funduszu dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 1.
2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności warunki, na podstawie których Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje analizy i oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w celu potwierdzenia braku możliwości samodzielnego zaspokajania przez nią roszczeń, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy, mając na uwadze art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3.  Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia dysponentowi Funduszu pisemną rekomendację co do zasadności i wysokości dofinansowania jednostki samorządu terytorialnego ze środków Funduszu na cel wskazany w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności analizę i ocenę ekonomiczną sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem możliwości samodzielnego zaspokajania przez nią roszczeń.
§  6. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1, po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w § 5 ust. 3, dysponent Funduszu może zawrzeć z jednostką samorządu terytorialnego lub jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie, które upoważnia do ubiegania się o zawarcie umowy o dotację celową.
2.  Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa co najmniej:
1) wysokość środków, które jednostka samorządu terytorialnego wydatkowała lub będzie wydatkować na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa;
2) wstępnie ustaloną wysokość dotacji celowej;
3) możliwy termin zawarcia umowy o przyznanie dotacji celowej;
4) termin przedłożenia dodatkowych dokumentów.
§  7.  Dysponent Funduszu, udzielając dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, zawiera z nimi umowę, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Umowa zawiera dodatkowo oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego o pokryciu lub zabezpieczeniu pokrycia kosztów realizacji zadania w wysokości wynikającej z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  8. 
1.  Wniosek o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w § 4 ust. 1, składany jest w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywany w terminie do końca trzeciego kwartału każdego roku.
§  9. 
1.  Wypłata środków z Funduszu na cel, o którym mowa w art. 56 ust. 4c i 4d1 ustawy, następuje na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów.
2.  Wniosek skierowany do Prezesa Rady Ministrów, w zakresie wypłaty środków z Funduszu na cel, o którym mowa w art. 56 ust. 4c ustawy, może złożyć inny członek Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu lub państwowa osoba prawna, lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z tych akcji, którym na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624) Prezes Rady Ministrów przekazał uprawnienia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 przywołanej ustawy.
3.  Wniosek skierowany do Prezesa Rady Ministrów w zakresie wypłaty środków z Funduszu na cel, o którym mowa w art. 56 ust. 4d1 ustawy, składa kierownik jednostki organizacyjnej uprawniony do zaciągania zobowiązań w jej imieniu, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego wykonującego prawa z akcji podmiotu uprawnionego do otrzymania pożyczki.
4.  Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, są kierowane do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem dysponenta Funduszu.
5.  Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, zawierają co najmniej:
1) w przypadku celu, o którym mowa w art. 56 ust. 4c ustawy:
a) oznaczenie spółki publicznej lub spółki kapitałowej, której akcje mają być nabyte lub objęte przez Skarb Państwa,
b) oznaczenie spółki publicznej, która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229),
c) szacowaną wartość transakcji nabycia lub objęcia akcji ze wskazaniem dokumentów stanowiących podstawę wyliczenia tej wartości,
d) proponowany termin przeprowadzenia transakcji nabycia lub objęcia akcji,
e) uzasadnienie wniosku,
f) opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie występowania pomocy publicznej i jej dopuszczalności, jeżeli po otrzymaniu wniosku wniesie o to dysponent Funduszu;
2) w przypadku celu, o którym mowa w art. 56 ust. 4d1 ustawy:
a) oznaczenie spółki z udziałem Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
b) przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa w lit. a, są przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
c) kwotę pożyczki,
d) proponowany termin spłaty pożyczki,
e) proponowane warunki udzielania pożyczki,
f) uzasadnienie wniosku,
g) opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie występowania pomocy publicznej i jej dopuszczalności, jeżeli po otrzymaniu wniosku wniesie o to dysponent Funduszu,
h) umowę spółki, akt założycielski, statut lub inny dokument, na podstawie którego przedsiębiorca został utworzony,
i) aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego przedsiębiorca jest wpisany,
j) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile przedsiębiorca był obowiązany do jego sporządzenia, oraz opinie i raporty biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o ile podlegało badaniu,
k) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile przedsiębiorca był obowiązany do jego sporządzenia, oraz opinie i raporty biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
l) analizę i ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, ł) biznesplan zawierający:
informacje ogólne dotyczące przedsiębiorcy,
określenie celu, na który ma być udzielona pożyczka, i jego podstawowych założeń,
analizę rynku i strategię marketingową,
prezentację kosztów przedsiębiorcy, w szczególności kosztów inwestycji lub innego celu,
opis lokalizacji inwestycji lub innego celu, wraz z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,
opis organizacji inwestycji lub innego celu,
harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania inwestycji lub innego celu,
plan finansowy przedsiębiorcy oraz plan finansowy inwestycji lub innego celu, w tym co najmniej plan przychodów, plan kosztów, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zaopatrzenia na kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu,
ocenę ekonomiczno-finansową, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach,
podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności udzielenia pożyczki;
m) informacje o otrzymanej pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację,
n) Prezes Rady Ministrów lub dysponent Funduszu mogą zażądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
6.  Prezes Rady Ministrów może pozyskiwać opinie lub przeprowadzać konsultacje w zakresie wypłaty środków z Funduszu na realizację celu, o którym mowa w art. 56 ust. 4c i 4d1 ustawy, z innymi organami, ministrami lub komitetami.
7.  Dysponent Funduszu opiniuje wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, w szczególności w zakresie stanu środków Funduszu i jego zobowiązań oraz informacje o możliwości płatniczych Funduszu w kontekście planowanej umowy.
8.  Prezes Rady Ministrów przedkłada dysponentowi Funduszu umowę w sprawie przeznaczenia środków Funduszu na cel, o którym mowa w art. 56 ust. 4c lub 4d1 ustawy, wraz z pisemnym zleceniem wypłaty środków.
9.  Dysponent Funduszu dokonuje wypłaty środków w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zlecenia Prezesa Rady Ministrów, a w przypadku transakcji dotyczących podmiotów publicznych na zorganizowanym rynku publicznym niezwłocznie.
§  10. 
1.  Dysponent Funduszu monitoruje i nadzoruje gromadzenie na rachunku Funduszu całości przychodów uzyskanych z tytułu posiadania akcji nabytych zgodnie z art. 56 ust. 4c ustawy i z tytułu ich zbycia oraz przychodów z tytułu odsetek i spłaty pożyczek, o których mowa w art. 56 ust. 4d1 ustawy.
2.  Dysponent Funduszu może powierzyć, w drodze umowy, realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
§  11. 
1.  Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.
2.  Dysponent Funduszu może w drodze umowy powierzyć realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, w całości lub w części Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
3.  Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta Funduszu.
§  12.  W 2017 r. termin, o którym mowa w § 2 ust. 3, biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  13.  Do wniosków, które wpłynęły do dysponenta Funduszu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a które dotyczą realizacji celu, o którym mowa w art. 56 ust. 4c lub 4d1 ustawy, zastosowania nie ma § 9 ust. 5.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio regulowany w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji (Dz. U. poz. 799), które utraciło moc z dniem 6 listopada 2016 r. zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. poz. 1174).