§ 2. - Szczegółowy sposób podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1406

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2019 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.