§ 1. - Szczegółowy sposób podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1406

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2019 r.
§  1. 
1. 
Podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanego dalej "Funduszem", na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach dokonuje się w następujący sposób:
1)
kwotę stanowiącą 11/12 środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu na to dofinansowanie dzieli się na województwa przez jej przemnożenie przez wskaźnik udziału województwa w tej kwocie;
2)
kwotę stanowiącą 1/12 środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu na to dofinansowanie dzieli się w równych częściach na pięć województw, których wartość produktu krajowego brutto na mieszkańca w województwie jest najniższa.
2. 
Wskaźnik udziału województwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obliczany według następującego wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Vw - wskaźnik udziału województwa w kwocie 11/12 środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach,

Pw - powierzchnię województwa,

P - powierzchnię Polski,

Mw - liczbę mieszkańców województwa,

M - liczbę mieszkańców Polski,

PKB - wartość produktu krajowego brutto Polski,

PKBw - wartość produktu krajowego brutto województwa,

DLb - długość linii krajowej regularnej komunikacji autobusowej w województwie w 2011 r. wyrażoną w kilometrach,

DLa - aktualną długość krajowej regularnej komunikacji autobusowej w województwie wyrażoną w kilometrach,

i - numer kolejnego województwa.

3. 
Wartość Pw, P, Mw, M, PKB, PKBw i DLa, o których mowa w ust. 2, a także wartość produktu krajowego brutto na mieszkańca w województwie ustala się, biorąc pod uwagę dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok poprzedzający rok podziału środków Funduszu na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach, dla którego dostępne są dane.
4. 
Wartość DLb, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych w opracowaniu pn. "Transport Wyniki Działalności w 2011 r." ISSN 1506-7998.