Szczegółowy sposób oraz zakres etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzaje opakowań materiału siewnego oraz sposoby... - Dz.U.2004.89.859 - OpenLEX

Szczegółowy sposób oraz zakres etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzaje opakowań materiału siewnego oraz sposoby ich zabezpieczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.89.859

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania 2

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:
1.
Ze względu na sposób zamykania wyróżnia się następujące rodzaje opakowań materiału siewnego:
1)
samozamykające się;
2)
zszywane;
3)
zaklejane;
4)
hermetyczne;
5)
zawiązywane.
2.
Opakowania, o których mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, 3, 4 - zabezpiecza się przez nalepianie etykiety samoprzylepnej;
2)
pkt 2 - zabezpiecza się przez przeszycie etykiety szwem zamykającym opakowanie;
3)
pkt 5 - zabezpiecza się przez plombowanie plombą stosowną do etykiety.
Materiał siewny kategorii elitarny oraz wszystkie kategorie materiału siewnego ziemniaka pakuje się w nowe worki albo w czyste i zdezynfekowane skrzyniopalety lub kontenery.
Każdy rodzaj opakowania materiału siewnego powinien:
1)
posiadać wytrzymałość odpowiednią do masy zapakowanego materiału siewnego;
2)
zapewniać utrzymanie jakości materiału siewnego zgodnej z wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami;
3)
zabezpieczać przed kontaktem z zastosowanymi pestycydami - w przypadku materiału siewnego zaprawionego;
4)
chronić otoczkę materiału siewnego - w przypadku materiału siewnego otoczkowanego.
1.
Opakowanie materiału siewnego zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający otwarcie bez uszkodzenia tego zabezpieczenia.
2.
Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, może być plomba, etykieta samoprzylepna lub etykieta przeszyta.
Etykietowaniu podlegają wszystkie rodzaje opakowań materiału siewnego, a także następujące jednostki materiału szkółkarskiego oraz rozmnożeniowego winorośli:
1)
pojedyncze rośliny lub ich części;
2)
wiązki;
3)
pojemniki wielokomorowe;
4)
kartony;
5)
worki;
6)
palety.
Etykietę na opakowaniu materiału siewnego umieszcza się w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia. Etykieta nie może być powtórnie użyta.
Rozmiary i kolory etykiet dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Informacje na etykietach umieszcza się przy użyciu techniki drukarskiej lub innej o podobnym charakterze, zapewniającej trwałość zapisów.
2.
W przypadku materiału siewnego zrazów drzew i krzewów owocowych informacje dotyczące nazwy gatunku, nazwy odmiany, statusu zdrowotności albo stopnia kwalifikacji, ilości, wieku oraz formy materiału szkółkarskiego, roku dokonania oceny mogą być wpisywane przez dostawcę pismem odręcznym.
Informacje umieszczane na etykietach dla materiału siewnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Fakt otwarcia opakowania przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu dokonania oceny, pobrania próby lub kontroli powinien być w sposób czytelny oznakowany na etykiecie lub opakowaniu z podaniem daty i numeru próbobiorcy.
Etykiety założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność w obrocie do wyczerpania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ROZMIARY I KOLORY ETYKIET DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO

Lp.Kategoria materiału siewnegoStopień kwalifikacjiKolor etykietRozmiary etykiet
1ElitarnyPrzedbazowyPBIIIBiała z fioletowym,nie mniej niż

110 mm x 67 mm

PBIIprzekątnym paskiem
Bazowy1)BBiała
2Pierwszego2) rozmnożeniaC1Niebieska
KwalifikowanyDrugiego rozmnożeniaC2Czerwona
Trzeciego rozmnożeniaC3Czerwona
3HandlowyBrązowa3)
4StandardCiemnożółta
5Mieszanki nasienneZielona
6Mieszańce złożone rzepakuNiebieska z zielonym,

przekątnym paskiem

7Nasiona niezakwalifikowane ostatecznieSzara
8Materiał szkółkarski wolny od wirusówPomarańczowanie mniej niż 50 cm2
9Pozostały materiał szkółkarskiBiała
10Winorośl materiał elitarnyPrzedbazowy Biała z fioletowym, przekątnym paskiema) nie mniej niż 110 mm x 67 mm dla sadzonek podkładkowych do szczepienia, sadzonek
BazowyBiaławierzchołkowych i
11Winorośl - materiał kwalifikowanyNiebieskasadzonek szkółkarskich;
12Winorośl - materiał standardowyCiemnożółta(b) nie mniej niż 80 mm x 70 mm dla sadzonek ukorzenionych i zrazów ukorzenionych.
Objaśnienia:

1) - sadzeniaki ziemniaka w stopniu B obu klas (BI i BII) etykietuje się etykietą białą,

2) - materiał siewny odmian mieszańcowych za wyjątkiem mieszańców złożonych etykietuje się etykietą w kolorze niebieskim z oznaczeniem F1; kwalifikowane sadzeniaki obu klas (CA i CB) etykietuje się etykietą niebieską,

3) - etykietę koloru brązowego stosuje się również do materiału siewnego niespełniającego minimalnych wymagań jakościowych oraz do materiału siewnego odmian niewpisanych do wspólnotowych katalogów lub krajowych rejestrów państw członkowskich.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE UMIESZCZANE NA ETYKIETACH DLA MATERIAŁU SIEWNEGO

I. Informacje umieszczane na etykietach dla materiału siewnego z wyjątkiem materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli
LpInformacjaEtykieta urzędowaEtykieta przedsiębiorcy
1jakość WEdotyczydotyczy
2oznaczenie kraju produkcji lub pochodzenia z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótudotyczynie dotyczy
3nazwa lub znak urzędu dokonującego ocenydotyczynie dotyczy
4kolejny numer etykiety1)dotyczydotyczy
5numer przedsiębiorcy z rejestrudotyczydotyczy
6nazwa producenta lub przedsiębiorcy lub jego logonie dotyczydotyczy
7numer partii materiału siewnegodotyczydotyczy
8miesiąc i rok zabezpieczenia opakowania lub pobrania próbki do ocenydotyczydotyczy
9nazwa gatunkudotyczydotyczy
10nazwa gatunku po łacinie1), która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorówdotyczydotyczy
11nazwa odmiany alfabetem łacińskimdotyczydotyczy
12wyraz "mieszaniec" oraz symbol F1, poza nazwą odmiany w przypadku odmian mieszańcowychdotyczydotyczy
13nazwa albo kod składnika mieszańca, w przypadku jego składników oraz wyrazy "składnik Ro" albo "składnik Rm"dotyczydotyczy
14kategoria materiału siewnegodotyczydotyczy
15stopień kwalifikacji materiału siewnegodotyczydotyczy
16deklarowany skład procentowy2)dotyczydotyczy
17masa materiału siewnego albo liczba nasion lub jednostek siewnychdotyczydotyczy
18napis GMO - jeśli jest to materiał siewny organizmów modyfikowanych genetyczniedotyczydotyczy
19rodzaj dodatku oraz stosunek masy nasion do masy całkowitej, jeżeli stosowane są granulowane pestycydy, substancje otoczkujące lub inne dodatki w formie stałej1)dotyczydotyczy
20wyraz "jednokiełkowe" - w przypadku nasion jednokiełkowychdotyczydotyczy
21wyrazy "przeznaczone do siewu punktowego" - w przypadku nasion przeznaczonych do siewu punktowegodotyczydotyczy
22wyrazy "oceniane ponownie" z podaniem miesiąca i roku badania, o ile przeprowadzono badanie powtórne zdolności kiełkowaniadotyczydotyczy
23przeznaczenie lub typ użytkowania2)dotyczydotyczy
24kalibraż podany w milimetrach3)dotyczydotyczy
25informacje o stosowanych środkach chemicznych3)dotyczydotyczy
26wyrazy "dopuszczone do obrotu na obszarze:

..........................." (nazwa państwa)4)

dotyczydotyczy
27wyrazy "małe opakowanie WE5)"nie dotyczydotyczy
28wyrazy "nasiona niezakwalifikowane ostatecznie6)"dotyczynie dotyczy
29wyrazy "badania zdolności kiełkowania nie zakończono7)"dotyczynie dotyczy

Objaśnienia:

1) - nie stosuje się na opakowaniach detalicznych nasion roślin warzywnych,

2) - dotyczy mieszanek nasiennych,

3) - dotyczy stosowanych środków podczas przechowywania sadzeniaków ziemniaka,

4) - dotyczy mieszanek zbożowych oraz mieszanek odmianowych roślin warzywnych,

5) - dotyczy małych opakowań materiału siewnego buraków,

6) - dotyczy materiału siewnego po ocenie polowej, który nie został oceniony laboratoryjnie,

7) - dotyczy materiału siewnego, dla którego nie zakończono oceny laboratoryjnej w zakresie zdolności kiełkowania.

II. Informacja umieszczana na etykietach urzędowych dla materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli

Lp.InformacjaEtykieta dla materiału szkółkarskiegoEtykieta dla materiału rozmnożeniowego winorośli
1jakość WEdotyczydotyczy
2nazwa lub znak urzędu dokonującego oceny oraz kraj członkowskidotyczydotyczy
3kolejny numer etykietydotyczydotyczy
4numer dostawcy z rejestrudotyczynie dotyczy
5numer producenta z rejestrunie dotyczydotyczy
6oznaczenie kraju produkcji lub pochodzenia z podaniem jego pełnej nazwy lub skrótudotyczydotyczy
7nazwa gatunku w języku polskimdotyczydotyczy
8nazwa gatunku po łaciniedotyczydotyczy
9nazwa odmiany, podkładki, wstawki - alfabetem łacińskimdotyczydotyczy
10klonnie dotyczydotyczy
11numer partiinie dotyczydotyczy
12ilość materiału winoroślinie dotyczydotyczy
13kategoria materiału siewnegodotyczydotyczy
14status zdrowotności albo stopień kwalifikacjidotyczynie dotyczy
15rok dokonania ocenydotyczynie dotyczy
16ilość i wiek oraz forma materiału szkółkarskiegodotyczynie dotyczy
17masa netto lub liczba sztuk w opakowaniu1)dotyczynie dotyczy
18rok zbioru albo żywotność nasion wyrażona w procentach albo data zamknięcia opakowania1)dotyczynie dotyczy
19długość - dla sadzonek podkładkowych do szczepienia2)nie dotyczydotyczy
20napis GMO - jeśli jest to materiał siewny organizmów modyfikowanych genetyczniedotyczydotyczy

1) - dotyczy tylko nasion,

2) - w przypadku, jeśli przyznane są odstępstwa od przepisów dotyczących długości.

1. Dla elitarnego i kwalifikowanego materiału rozmnożeniowego

winorośli zamieszcza się dodatkowe informacje w brzmieniu:

"materiał ................ został przetestowany przez(urząd)

................. i uznany za wolny od (choroby wirusowe)

............................. zgodnie z (metoda

testowania) .................... ".

2. W przypadku sadzonek ukorzenionych i zrazów ukorzenionych

winorośli, wystarczającym jest podanie informacji wymienionych

w wierszach: 1, 5, 6, 9, 10, 13.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

2) dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

4) dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, z późn. zm.);

5) dyrektywy Rady 66/401/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, z późn. zm.);

6) dyrektywy Rady 66/402/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, z późn. zm.);

7) dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym winorośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, z późn. zm.);

8) dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. ustanawiającej wykaz warunków, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych i rośliny sadownicze przeznaczone do produkcji owoców, stosownie do dyrektywy Rady nr 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.