Szczegółowy sposób oraz tryb nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.236.1401

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

Na podstawie art. 66a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i tryb nadawania cech identyfikacyjnych oraz umieszczania ich w pojazdach, o których mowa w art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą".
1.
Cechę identyfikacyjną, którą w przypadku pojazdów określonych w art. 66a ust. 2 ustawy jest numer nadwozia, podwozia lub ramy, nadaje się na wniosek właściciela pojazdu.
2.
Do wniosku o nadanie cechy identyfikacyjnej właściciel pojazdu dołącza odpowiednio:
1)
oświadczenie, że pojazd jest pojazdem, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy;
2)
dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 2 ustawy;
3)
dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 3 ustawy;
4)
dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 4 ustawy;
5)
prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 5 ustawy;
6)
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinię rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 6 ustawy;
7)
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 7 ustawy, z warunkami technicznymi;
8)
opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana;
9)
dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany;
10)
kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
1.
Numer nadwozia, podwozia lub ramy umieszcza, na nadwoziu, podwoziu lub ramie oraz tabliczce znamionowej zastępczej, stacja kontroli pojazdów wskazana w decyzji starosty właściwego w sprawach rejestracji pojazdu, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy, zwana dalej "stacją".
2.
Stacja:
1)
umieszcza numer nadwozia, podwozia lub ramy zgodnie z decyzją, o której mowa w ust. 1;
2)
wystawia zaświadczenie potwierdzające umieszczenie numeru nadwozia, podwozia lub ramy, które jest podstawą do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i karcie pojazdu, jeżeli była wydana;
3)
zamieszcza informacje o umieszczeniu numeru nadwozia, podwozia lub ramy w rejestrze badań technicznych pojazdów, o którym mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
3.
Wzory numeru nadwozia, podwozia lub ramy oraz ich opis określa załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z 2009 r. Nr 74, poz. 634, z 2010 r. Nr 14, poz. 72 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 183).
1.
W przypadku zatarcia, sfałszowania lub skorodowania dotychczasowej cechy identyfikacyjnej przekreśla się ją przez wybicie linii ciągłej.
2.
W przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej stacja wykonuje i umieszcza tabliczkę znamionową zastępczą zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 66a ust. 2 ustawy, umieszczając na niej numer nadwozia, podwozia lub ramy.
3.
Tabliczka znamionowa zastępcza powinna być wykonana tak, aby zapewnić trwałość zamieszczonych na niej informacji oraz trwale umieszczona w miejscu łatwo dostępnym i widocznym na elemencie niepodlegającym wymianie w trakcie eksploatacji pojazdu.
4.
Wzór tabliczki znamionowej zastępczej określa załącznik do rozporządzenia.
Cechy identyfikacyjne oraz tabliczki znamionowe zastępcze nadane i umieszczone w pojazdach zgodnie z dotychczasowymi przepisami zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1367.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2249 oraz z 2005 r. Nr 30, poz. 253), które utraciło moc z dniem 22 października 2006 r. na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1497).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ

wzór

______

*) Należy wpisać kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów.