Szczegółowy sposób określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk... - Dz.U.2011.99.576 - OpenLEX

Szczegółowy sposób określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.99.576

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

Na podstawie art. 95da ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
zakładzie - rozumie się przez to zakład poprawczy;
2)
schronisku - rozumie się przez to schronisko dla nieletnich;
3)
nieletnim - rozumie się przez to nieletniego odbywającego praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich;
4)
kwocie bazowej - rozumie się przez to kwotę bazową dla sądowych kuratorów zawodowych, której wysokość określa ustawa budżetowa na dany rok.
Określając wysokość stypendium, uwzględnia się:
1)
czas trwania praktycznej nauki zawodu w okresie pobytu nieletniego w zakładzie lub schronisku w danym roku szkolnym, począwszy od momentu jej rozpoczęcia;
2)
ilość i czas trwania zajęć odbywanych w ramach praktycznej nauki zawodu, w tym ilość i czas trwania praktyk zawodowych;
3)
wysokość środków finansowych na organizację praktycznej nauki zawodu, którymi dysponuje zakład lub schronisko;
4)
potrzeby przygotowania nieletnich do podejmowania aktywności zawodowej i dalszego doskonalenia zawodowego.
1.
Miesięczną wysokość stypendium ustala się jako 1% kwoty bazowej.
2.
Stypendium może być zwiększone o 50% jego wysokości, jeżeli nieletni uzyskał półroczną ocenę o jeden stopień wyższą niż w półroczu poprzednim.
1.
Wysokość stypendium może być zmniejszona za każdy dzień nieobecności nieletniego na praktykach zawodowych:
1)
w przypadku nieobecności usprawiedliwionej przyczynami zdrowotnymi - w wysokości 1% za każdy dzień nieobecności w miesiącu;
2)
w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub usprawiedliwionej innymi przyczynami niż zdrowotne - w wysokości 10% za każdy dzień nieobecności w miesiącu.
2.
Za dni usprawiedliwionej nieobecności uważa się dni określone w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy.
3.
Za dni usprawiedliwionej nieobecności z innych przyczyn niż zdrowotne uważa się okres nieobecności trwający nieprzerwanie nie dłużej niż 7 dni praktyk zawodowych w miesiącu.
4.
Za nieusprawiedliwioną nieobecność nieletniego uważa się także nieobecność na 6 godzinach praktyk zawodowych w poszczególnych dniach w ciągu miesiąca.
Stypendium za miesiąc, w którym nieletni kończy naukę zawodu, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do dni odbytych praktyk zawodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.