Szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.113.777

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

Na podstawie art. 109 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych;
2)
wyrobie - rozumie się przez to również towary i usługi;
3)
cenie sprzedaży - rozumie się przez to:
a)
cenę, po której wyrób jest sprzedawany,
b)
cenę, opłatę za usługi lub stawkę taryfową;
4)
izbie skarbowej - rozumie się przez to izbę skarbową, którą kieruje odpowiednio właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy dyrektor izby skarbowej;
5)
urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje odpowiednio właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego.
1.
Podstawę obliczenia należnej dotacji przedmiotowej, zwanej dalej "dotacją", stanowi:
1)
ilość sprzedanych lub zakupionych wyrobów - jeżeli stawka dotacji została określona kwotowo lub w formie różnicy cen;
2)
wartość sprzedanych lub zakupionych wyrobów, jeżeli ustalono procentową stawkę dotacji.
2.
Dotacji nie udziela się do wyrobów:
1)
sprzedawanych na eksport;
2)
niepełnowartościowych, pozagatunkowych, niezgodnych z normami.
1.
Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie dotacji do właściwego ministra albo dyrektora izby skarbowej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę wyrobu;
2)
ilość sprzedanych wyrobów oraz jednostkę miary;
3)
wartość sprzedaży z zaznaczeniem, czy jest ona wyrażona w cenach sprzedaży, czy w cenach zakupu;
4)
stawkę dotacji;
5)
obliczoną należną kwotę dotacji;
6)
datę sporządzenia wniosku;
7)
imię i nazwisko oraz numer telefonu sporządzającego;
8)
numeru rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.
Właściwy minister albo dyrektor izby skarbowej informuje przedsiębiorcę o udzieleniu dotacji bądź odmowie jej udzielenia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
1.
Przedsiębiorca sporządza, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, rozliczenie należnej dotacji, za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia rozliczenia, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
2.
Dwa egzemplarze rozliczenia przedsiębiorca składa do urzędu skarbowego.
3.
Urząd skarbowy, w terminie 5 dni od dnia złożenia przez przedsiębiorcę rozliczenia, dokonuje sprawdzenia prawidłowości rozliczenia.
4.
Przedsiębiorca składa sprawdzone przez urząd skarbowy rozliczenie dotacji do właściwego ministra albo izby skarbowej.
1.
Przedsiębiorca otrzymuje dotację bezpośrednio z rachunku bieżącego wydatków właściwego ministerstwa lub izby skarbowej w granicach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.
2.
Właściwe ministerstwo albo izba skarbowa dokonuje przelewu kwoty należnej dotacji na rachunek przedsiębiorcy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono rozliczenie dotacji.
3.
Przelew, o którym mowa w ust. 2, obejmuje kwotę dotacji za 1 miesiąc.
Przy ustalaniu wysokości dotacji podstawę obliczenia należnej dotacji oraz kwotę należnych dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:
1)
mniej niż 50 groszy pomija się;
2)
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
1.
Przedsiębiorca otrzymujący dotację jest obowiązany prowadzić, w celu rozliczenia dotacji, ewidencję (księgową lub pozaksięgową), w sposób umożliwiający określenie wartości i ilości sprzedanych wyrobów, na które ustalono odrębne stawki dotacji, i kwot należnych dotacji.
2.
W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, pobrana w danym roku przez przedsiębiorcę dotacja podlega zwrotowi jak dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
1.
Przedsiębiorca jest obowiązany dokonać korekty należnej dotacji, jeżeli:
1)
wyrób, na który udzielono dotacji, został zwrócony przedsiębiorcy;
2)
nastąpiła korekta wartości lub wielkości sprzedaży z innej przyczyny niż określona w pkt 1;
3)
dokonano zmiany stawki dotacji za okres, za który dotacje zostały już rozliczone;
4)
stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji.
2.
Rozliczenia dotacji dokonuje się za miesiąc, w którym powstały okoliczności uzasadniające korektę, w terminie określonym w § 5 ust. 1.
Terminy dokonywania zwrotu dotacji określają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
1.
Przedsiębiorca może otrzymać ratę dotacji w wysokości 1/12 planowanej dla tego przedsiębiorcy na dany rok budżetowy kwoty dotacji. Podstawą ustalenia wysokości raty dotacji jest sporządzony przez przedsiębiorcę plan sprzedaży wyrobu, zwany dalej "planem".
2.
Plan w rozbiciu na poszczególne miesiące powinien zawierać w szczególności:
1)
okres, na jaki sporządzony jest plan, nie dłuższy niż 1 rok;
2)
nazwę wyrobu;
3)
ilość sprzedanych wyrobów oraz jednostkę miary;
4)
wartość sprzedaży z zaznaczeniem, czy jest ona wyrażona w cenach sprzedaży, czy w cenach zakupu;
5)
stawkę dotacji;
6)
obliczoną należną kwotę dotacji;
7)
datę sporządzenia planu;
8)
imię i nazwisko oraz numer telefonu sporządzającego plan.
3.
Jeżeli po otrzymaniu raty dotacji plan zostanie zmieniony lub zmianie ulegnie stawka dotacji, wysokość raty należy skorygować do wysokości wynikającej z aktualnego planu lub aktualnej stawki dotacji.
4.
W przypadku gdy przedsiębiorca nie sporządził planu, kwota raty dotacji może zostać ustalona w wysokości odpowiadającej kwocie dotacji należnej za grudzień roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
W razie podjęcia w ciągu roku produkcji wyrobu, przedsiębiorca może otrzymać ratę dotacji w wysokości średniej miesięcznej kwoty wynikającej z planu.
1.
Właściwe ministerstwo albo izba skarbowa dokonuje przelewu raty dotacji na rachunek przedsiębiorcy w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony plan.
2.
Otrzymaną ratę potrąca się przy rozliczeniu dotacji za grudzień danego roku. W przypadku zaniechania dotowania w ciągu roku ratę potrąca się przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 1

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

za okres .................... r.

..........................

(pieczęć przedsiębiorstwa)

Nazwa wyrobuJednostka miaryIlość sprzedanych wyrobów po potrąceniu zwrotówWartość sprzedaży po potrąceniu zwrotówStawka dotacji (kwotowa, procentowa, różnicowa)*)Należna kwota dotacji w zł
w cenach sprzedażyw cenach zakupuza dany miesiącnarastająco
12345678
Razem pobrana kwota dotacji
Do zwrotu/Do wypłacenia*)

Sporządził:

................................ .......................

(nazwisko i imię i nr telefonu) (nazwisko i imię

kierownika jednostki)

.............. dnia ..........

*) Niepotrzebne wyrazy skreślić.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244).