Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Szczegółowy sposób i tryb dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych... - Dz.U.2011.115.671 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Szczegółowy sposób i tryb dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.115.671

Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2011 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa sposób i tryb dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych, w tym:
1)
sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania protokołu kontroli;
2)
tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń instytutów badawczych.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
2)
instytucie - rozumie się przez to instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
3)
ministrze - rozumie się przez to Ministra Spraw Zagranicznych;
4)
audytorze - rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Ministra Spraw Zagranicznych do przeprowadzenia audytu instytutu;
5)
kontrolerze - rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Ministra Spraw Zagranicznych do przeprowadzenia kontroli instytutu;
6)
organach instytutu - rozumie się przez to dyrektora instytutu i radę naukową reprezentowaną przez jej przewodniczącego;
7)
ostatecznych zaleceniach pokontrolnych - rozumie się przez to zalecenia pokontrolne po rozpatrzeniu zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego zgłoszonych do ministra.
§  3.
1.
Kontrola instytutu ma charakter problemowy.
2.
Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje badanie obszarów:
1)
zgodności działania organów instytutu z przepisami prawa lub statutem;
2)
prawidłowości wydatkowania środków publicznych.
3.
Kontrolę instytutu zarządza minister, wydając imienne upoważnienie do dokonania kontroli.
4.
Imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe, rodzaj i numer dokumentu tożsamości dokonującego kontroli;
2)
nazwę oraz adres instytutu lub nazwy komórek organizacyjnych, w których będzie dokonywana kontrola;
3)
zakres przedmiotowy i czasowy kontroli;
4)
termin ważności upoważnienia.
5.
Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4.
1.
Audytu instytutu dokonuje się co najmniej raz na trzy lata.
2.
Audyt, o którym mowa w ust. 1, polega na ocenie:
1)
działalności finansowej instytutu;
2)
organizacji i jakości pracy instytutu;
3)
jakości zarządzania instytutem.
3.
Audyt instytutu zarządza minister, powołując zespół w składzie od trzech do pięciu osób, zwany dalej "zespołem", oraz wydając imienne upoważnienia do przeprowadzenia audytu.
4.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe, rodzaj i numer dokumentu tożsamości przeprowadzającego audyt;
2)
nazwę oraz adres instytutu lub nazwy komórek organizacyjnych, w których będzie przeprowadzany audyt;
3)
temat audytu;
4)
termin ważności upoważnienia.
5.
Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.