Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.22.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 1968 r.
w sprawie szczegółowych zasad zmniejszania rent inwalidzkich przysługujących z tytułu wypadków przy pracy w razie osiągania przez rencistę zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8) oraz art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zmniejszenie renty inwalidzkiej przysługującej z tytułu wypadku przy pracy renciście zaliczonemu do II lub III grupy inwalidów następuje w razie osiągania przez niego zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadkach, w których rencistę ze względu na wysokość osiąganych zarobków lub dochodów traktuje się według przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin na równi z rencistą nie zatrudnionym lub nie posiadającym dochodu z innych źródeł.
§  2.
1. Renta inwalidzka określona w § 1 podlega zmniejszeniu tylko wtedy, gdy renta ta wraz z miesięcznym zarobkiem z tytułu zatrudnienia lub dochodem z innych źródeł przekracza kwotę zarobku, stanowiącego podstawę wymiaru tej renty.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 rentę inwalidzką zmniejsza się o kwotę różnicy między tą rentą wraz z miesięcznym zarobkiem lub dochodem, o których mowa w ust. 1, a kwotą zarobku stanowiącego podstawę wymiaru tej renty.
3. Renta inwalidzka ustalona w myśl ust. 2 nie może być niższa od renty inwalidzkiej przysługującej z tytułu wypadku w zatrudnieniu przewidzianej w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8), dla osoby osiągającej zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł.
4. Przy zmniejszaniu renty inwalidzkiej (§ 1) bierze się pod uwagę:
1) w razie osiągania zarobków z tytułu zatrudnienia - łączny zarobek w gotówce i w naturze, który przyjmuje się do obliczenia podstawy wymiaru renty, wypłacony w miesiącu kalendarzowym po potrąceniu podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne;
2) w razie osiągania dochodu z innych źródeł podlegającego podatkowi:
a) od wynagrodzeń - dochód po potrąceniu tego podatku obliczony w stosunku miesięcznym,
b) obrotowemu i dochodowemu lub tylko dochodowemu - dochód ustalony dla wymiaru podatku dochodowego niezależnie od zwolnień podatkowych, ustalony w stosunku miesięcznym, z okresu przyjętego dla wymiaru tego podatku,
c) gruntowemu - roczny przychód szacunkowy ustalony dla wymiaru tego podatku, bez uwzględnienia ulg stosowanych przy ustalaniu tego przychodu, podzielony przez 12.
5. Jeżeli rencista posiada dochody z kilku źródeł określonych w ust. 4 pkt 2, dochody te zlicza się.
§  3.
1. Renta inwalidzka ulega zmniejszeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rencista osiągnął zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł.
2. Jeżeli rencista, któremu przysługuje renta określona w § 1, podjął zatrudnienie w uspołecznionym zakładzie pracy i nie posiada dochodu z innych źródeł, właściwy organ rentowy może przekazać temu zakładowi wypłatę renty. O zaprzestaniu zatrudnienia zakład pracy zawiadamia niezwłocznie organ rentowy, który podejmuje dalszą wypłatę renty.
3. Uspołeczniony zakład pracy wypłaca rentę na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokonując jej zmniejszenia w razie zajścia okoliczności powodujących zmniejszenie renty.
4. W razie sporu między zakładem pracy a rencistą dotyczącego zmniejszenia renty, zakład pracy przekazuje sprawę do decyzji organu rentowego, który ustalił prawo do renty.
5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi szczegółowe zasady wykonywania przez uspołecznione zakłady pracy czynności, o których mowa w ust. 2 i 3.
§  4.
1. Rencista obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić organ rentowy lub zakład pracy wypłacający rentę o powstaniu okoliczności uzasadniających zmniejszenie renty inwalidzkiej, przedkładając równocześnie zaświadczenie o wysokości zarobków z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł.
2. Zaprzestanie osiągania zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodu z innych źródeł rencista stwierdza przez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie.
§  5. Jeżeli rencista przestał osiągać zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł w wysokości uzasadniającej zmniejszenie renty, organ rentowy lub zakład pracy wznawia wypłatę renty inwalidzkiej w pełnej wysokości.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.