§ 8. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 8. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  8.
1.
Organ zarządzający zakładu ubezpieczeń jest obowiązany zapewnić nieodpłatnie inspektorowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:
1)
zapewnić dostęp inspektorowi do dokumentacji i ksiąg rachunkowych objętych zakresem kontroli,
2)
zapewnić warunki do pracy, w tym oddzielne pomieszczenie biurowe, swobodny dostęp do środków łączności oraz wyposażenia służącego do przechowywania materiałów kontrolnych, stosownie do posiadanych możliwości,
3)
zapewnić terminowe przedstawianie żądanych dokumentów, udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników zakładu ubezpieczeń,
4)
przedstawić, na wniosek inspektora kierującego zespołem kontrolnym tłumaczenia na język polski, będących przedmiotem kontroli, materiałów sporządzonych w języku obcym,
5)
umożliwić sporządzanie kopii materiałów będących przedmiotem kontroli,
6)
sporządzić, na żądanie inspektora kierującego zespołem kontrolnym, niezbędne zestawienia i obliczenia.
2.
Dokumenty sporządzane przez zakład ubezpieczeń na potrzeby przeprowadzanej kontroli powinny być opatrzone stosownymi pieczątkami i podpisane przez osoby upoważnione do ich sporządzania.