§ 6. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  6.
1.
Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez zakład ubezpieczeń, w dniach i godzinach jego pracy.
2.
Z uzasadnionych powodów, na podstawie polecenia Prezesa Urzędu, kontrola może być przeprowadzona poza godzinami pracy zakładu ubezpieczeń lub w dni wolne od pracy.
3.
Z uzasadnionych powodów, na podstawie polecenia Prezesa Urzędu, kontrola może być przeprowadzona z udziałem upoważnionego pracownika zakładu ubezpieczeń w siedzibie Urzędu.
4.
W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 organ zarządzający zakładu ubezpieczeń jest obowiązany, na wniosek inspektora kierującego zespołem kontrolnym, umożliwić przeprowadzenie kontroli we wskazanym terminie i miejscu.