§ 4. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  4.
1.
Podczas kontroli Prezes Urzędu może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii w sprawach z zakresu przeprowadzonej kontroli.
2.
W przypadku korzystania z usług biegłego zawiadamia się o tym organ zarządzający zakładem ubezpieczeń przed podjęciem przez biegłego zleconych mu czynności.
3.
Biegły może uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez inspektora, na podstawie wystawionego przez Prezesa Urzędu imiennego upoważnienia, określającego zagadnienia, które mają być przez biegłego poddane badaniu.