§ 2. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  2.
1.
Do zakresu kontroli należy sprawdzanie działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń oraz stwierdzanie ich zgodności z prawem, uzyskanym zezwoleniem i statutem.
2.
W toku kontroli Urząd sprawdza:
1)
prawidłowość i rzetelność stosowanych zasad rachunkowości oraz sporządzania ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości ubezpieczeniowej,
2)
spełnianie przez zakład ubezpieczeń warunków wymaganych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
3)
organizację i zarządzanie zakładem ubezpieczeń, w szczególności regulaminy wewnętrzne, metody ustalania taryf i wysokości stawek ubezpieczeniowych, metody ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zasady akwizycji składki, w tym umowy z pośrednikami ubezpieczeniowymi, zasady likwidacji szkód oraz politykę lokacyjną,
4)
gospodarowanie środkami finansowymi zakładu ubezpieczeń,
5)
plany finansowe zakładu ubezpieczeń,
6)
stan środków własnych i pokrycia marginesu wypłacalności,
7)
stan aktywów i pasywów zakładu ubezpieczeń,
8)
bezpieczeństwo, rentowność i płynność lokat oraz pokrycie funduszu ubezpieczeniowego,
9)
bezpieczeństwo reasekuracji, jej wpływ na wypłacalność oraz płynność finansową zakładu ubezpieczeń,
10)
wynik techniczny ubezpieczeń, wynik finansowy i rentowność zakładu ubezpieczeń,
11)
umowy zakładu ubezpieczeń z akcjonariuszami i członkami władz zakładu ubezpieczeń,
12)
spełnianie świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia oraz sposoby likwidacji szkód.