§ 18. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 18. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  18.
W terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli organ zarządzający zakładu ubezpieczeń ma prawo złożenia inspektorowi kierującemu zespołem kontrolnym pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.