§ 13. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 13. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  13.
1.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.
2.
Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń,
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wymienieniem ewentualnych przerw w kontroli,
3)
miejsce przeprowadzania kontroli,
4)
wskazanie jednostek organizacyjnych objętych kontrolą,
5)
imiona i nazwiska inspektorów przeprowadzających kontrolę,
6)
daty i numery poleceń przeprowadzenia kontroli,
7)
określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
8)
imiona i nazwiska członków organu zarządzającego zakładu ubezpieczeń,
9)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli,
10)
ustalenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, w tym:
a)
stwierdzenie naruszeń prawa lub statutu oraz innych nieprawidłowości i w miarę możliwości wskazanie przyczyn ich powstania oraz osób za nie odpowiedzialnych,
b)
zakres i skutki stwierdzonych naruszeń prawa lub statutu oraz innych nieprawidłowości,
c)
zabezpieczenie interesów ubezpieczonych,
11)
określenie występujących zagrożeń dla interesów ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
12)
stwierdzenie, że:
a)
poinformowano organ zarządzający zakładu ubezpieczeń o przysługujących mu uprawnieniach,
b)
do projektu protokołu kontroli wniesiono zastrzeżenia albo że ich nie wniesiono,
13)
wykaz załączników z podaniem nazwy i cech każdego załącznika,
14)
stwierdzenie o objęciu protokołu tajemnicą służbową,
15)
miejsce i datę sporządzenia protokołu kontroli.