§ 12. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 12. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  12.
Jeżeli w toku kontroli, w związku z jej ustaleniami, zachodzi konieczność podjęcia przez Urząd działań mających na celu ochronę interesów ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia albo zapewnienia zgodności działalności zakładu ubezpieczeń z prawem, inspektor kierujący zespołem kontrolnym jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Prezesa Urzędu.