§ 1. - Szczegółowe zasady wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.51.493

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2006 r.
§  1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) 1
rynek wyceny - wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym, działający regularnie system, zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach; za rynek wyceny uznaje się również elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych MTS Poland, zwany dalej "MTS Poland", prowadzony przez MTS - CeTO S.A.;
2)
kurs fixingowy - cenę za 100 zł wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych, ustalaną w trakcie fixingu skarbowych papierów wartościowych;
3)
fixing skarbowych papierów wartościowych - działania podejmowane w celu ustalenia kursu fixingowego i informacyjnego dla ofert kupna i sprzedaży zgodnie z Regulaminem Fixingu skarbowych papierów wartościowych określonym przez Narodowy Bank Polski w porozumieniu z emitentem;
4)
kurs wyceny - średnią dzienną cenę transakcji ważoną wolumenem obrotu, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalona na rynku wyceny, kursem wyceny jest dla:
a) 2
MTS Poland:
kurs fixingowy, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to
kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku wyceny,
b)
pozostałych rynków wyceny:
kurs zamknięcia, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to
ostatni kurs jednolity z dnia wyceny, a jeżeli nie jest oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to
kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku wyceny;
5)
krótkoterminowy dłużny papier wartościowy - dłużny papier wartościowy o terminie do wykupu nie dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia jego emisji.
1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.17.131) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2006 r.
2 § 1 pkt 4 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.17.131) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2006 r.